leftcenterrightdel
 Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Mặt khác, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc"; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra"; Chú trọng công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với đội ngũ công chức ngành Thanh tra, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Chú trọng việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ bằng các hình thức phù hợp nhằm vừa thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo nguyên tắc phòng chống đại dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Nhờ vậy, đến nay Tổ chức bộ máy ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục được cũng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thực hiện các chế độ chính sách, việc giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ Thanh tra tiếp tục được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra của tỉnh giữ vững phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật và kỷ cương của Ngành. Thực thi nhiệm vụ, công vụ khách quan, đúng pháp luật, trong kỳ chưa có trường hợp nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

leftcenterrightdel
 Trao Quyết định xếp ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Bình Định năm 2020

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã bồi dưỡng và phát triển thêm 4 đảng viên mới. Với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, công chức viên chức trong toàn Ngành, nên trong 5 năm qua (2015 - 2020), Thanh tra tỉnh đã thực hiện 60 cuộc thanh tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 55 tỷ đồng, gần 3,4 triệu m2 đất các loại, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước trên 27 tỷ đồng và hơn 2,23 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý khác trên 28 tỷ đồng và 3,381 triệu m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm xử lý 05 tập thể, 14 các nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu sai phạm... (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trên 70%). Cùng thời gian này, đã tiếp nhận, xử lý 2.847 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 820/908 vụ khiếu nại đạt tỷ lệ 90,3% và 71/75 vụ tố cáo đạt 94,6%. Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị khôi phục quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân gần 13 tỷ đồng, hơn 10,7 nghìn m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước trên 17 tỷ đồng và 1.340 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý kỷ luật 08 cán bộ công chức, viên chức có khuyết điểm sai phạm và chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu sai phạm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chánh Thanh tỉnh Nguyễn Văn Thơm cho biết,  Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường sự hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về nghiệp vụ và công tác đối với các cơ quan thanh tra cấp dưới; thực hiện kịp thời thẩm quyền thanh tra lại đối với các kết luận thanh tra của cấp sở, cấp huyện khi có phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm công chức ngành Thanh tra của tỉnh và các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức thanh tra, gắn với việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về: "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Không ngừng đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ ban hành, trọng tâm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945/23-11-2020) và 45 năm xây dựng và trưởng thành của Thanh tra tỉnh Bình Định (1975 - 2020).                                                                                    

Viết Ý