Sau khi ban hành Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại khu vực Cầu Tiếc, thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện (gọi tắt là Dự án), ngày 03/8/2018, UBND huyện Lục Nam có Quyết định số 1114/QD-UBND thu hồi đất của hộ bà Giáp Thị Đạt với diện tích 284,1m2 đất nông nghiệp và tổng kinh phí được bồi thường, hỗ trợ là 64.377.060 đồng (đơn giá bồi thường 60.000đồng/m2). Tuy nhiên, gia đình bà Giáp Thị Đạt không đồng ý với quyết định giải quyết này và có đơn khiếu nại (KN) gửi Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đề nghị, xem xét.

Ngày 05/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND giải quyết đơn của bà Giáp Thị Đạt. Trong đó, có nội dung giữ nguyên Quyết định số 1114/QD-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Lục Ngạn và Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Lục Ngạn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án nêu trên.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Lục Ngạn, bà Giáp Thị Đạt có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Kết quả xác minh cho thấy, Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thuộc diện phải thu hồi đất theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 nên không phải thỏa thuận với người có đất. Do đó, việc UBND huyện Lục Nam đã thu hồi đất của gia đình bà Giáp Thị Đạt là đúng thẩm quyền, đảm bảo theo quy định của pháp luật đất đai.

Khi lập hồ sơ thu hồi đất, diện tích đất bị thu hồi của bà Giáp Thị Đạt (284,1m2 đất nông nghiệp) được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi đo đạc bản đồ địa chính năm 2005, trích lục năm 2017 (nhiều hơn) với diện tích ghi trên giấy tờ quyền sử sụng đất (272m2) là đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc bà Đạt KN UBND huyện Lục Nam áp dụng giá đất với đơn giá bồi thường 60.000đồng/m2 là thấp là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Vì UBND huyện Lục Nam đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là đúng theo quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016, sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung KN “các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ khác còn thấp” là không có cơ sở để giải quyết. Vì UBND huyện Lục Nam đã áp dụng việc hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất đảm bảo theo đúng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 bản quy định… kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Gia đình bà Giáp Thị Đạt bị thu hồi đất nông nghiệp đã có giấy CNQSD đất (không phải đất ở) được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp là đúng quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, việc bà Đạt đề nghị giao đất ở là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 bản quy định… kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND.

Chính vì vậy, quyết định giải quyết đơn lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đối với bà Giáp Thị Đạt là khách quan, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất với Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam về việc giải quyết đơn của bà Giáp Thị Đạt.

Bà Giáp Thị Đạt có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Minh Nguyệt