Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Điện Biên, ngoài việc thu hồi số tiền sai phạm gần 1 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với các khuyết điểm vi phạm để xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra, Hiệu trưởng Trường Nghề Điện Biên còn được cơ quan thanh tra yêu cầu phải rà soát, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về kiện toàn Hội đồng trường; kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trường; lập hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền đề nghị xếp hạng Trường theo quy định.

Đã quan tâm phổ biến các quy định về giải quyết KNTC, PCTN

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên được thành lập từ tháng 10/2011 trên cơ sở Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên; trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên. Trường có chức năng nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng...

Kết luận thanh tra không chỉ liệt kê ra các tồn tại, thiếu sót, vi phạm mà còn ghi nhận những mặt làm được của cơ sở đào tạo này như: Đã quan tâm triển khai thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền, các quy định về giải quyết KNTC và PCTN tới cán bộ, viên chức để tổ chức thực hiện. Hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động được thực hiện theo các quy định của pháp luật; đã xây dựng và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động như: Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo; Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm; Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; Quy chế công tác học sinh, sinh viên; Quy chế chi tiêu nội bộ…

Có ban hành các quyết định công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; công khai dự toán ngân sách, kinh phí đầu tư, mua sắm, đầu tư công; công khai về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức của đơn vị…

Chưa kiện toàn bộ máy hoạt động là nguyên nhân của vi phạm

Tuy nhiên, cơ sở đào tạo này đã phân bổ dự toán không phù hợp với chỉ tiêu biên chế và nhiệm vụ được giao dẫn đến phải điều chỉnh tăng giảm giữa các đơn vị; thẩm tra, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc chưa chặt chẽ. Thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước các khoản thuế từ hoạt động đào tạo và dịch vụ; trích thiếu nguồn cải cách tiền lương; một số chứng từ thanh toán tiền công tác phí, văn phòng phẩm, chưa đầy đủ điều kiện về chứng từ, nội dung. Công tác khảo sát, thiết kế một số hạng mục của dự án đầu tư công trình đường vào Trường chưa sát với thực tế và tính toán sai khối lượng thi công xây dựng. Thủ tục chi thanh toán phụ cấp chức vụ lãnh đạo; ký hợp đồng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh…chưa đảm bảo.

Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra có nguyên nhân từ việc tổ chức bộ máy của Trường chưa được kiện toàn đầy đủ, do đang trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII, dẫn đến việc kiện toàn Hội đồng trường, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập chưa được thực hiện. Việc chậm kiện toàn Hội đồng trường dẫn đến thẩm quyền, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có việc còn chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, tác động ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động của Trường.

Bên cạnh đó, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chưa kịp thời cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị, quá trình tổ chức thực hiện còn chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về KNTC, PCTN, quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu dẫn đến thực hiện một số nội dung còn chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức kế toán trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách còn hạn chế; chưa kịp thời cập nhật chế độ chính sách để tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý tài chính, tài sản dẫn đến để xẩy ra sai phạm, khuyết điểm như đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đối với các phòng, ban đơn vị trực thuộc chưa thường xuyên, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các sai phạm, khuyết điểm của cấp dưới để chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục.

Cơ quan thanh tra đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở đào tạo này cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách; sử dụng, cho thuê, cho mượn tài sản công, trích khấu hao tài sản cố định; các tồn tại trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; rà soát, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của Trường đã được chỉ ra.

Được biết, Trường này đã xây dựng kế hoạch công khai kết luận thanh tra và giải trình, khắc phục tồn tại, sai phạm được Thanh tra tỉnh chỉ ra.

Thái Minh