Bà Trần Thị Lĩnh khiếu nại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về thi hành kỉ luật đối với bà. Vụ việc đã được chủ tịch UBND huyện Núi Thành giải quyết tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 26/01/2019. Theo đó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành. Theo đó, chủ tịch UBND huyện Núi Thành  không công nhận đơn khiếu nại của bà Lĩnh. Không đồng ý với quyết định của huyện bà Lĩnh tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Về Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về việc thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Lĩnh: Do yêu cầu của công tác cán bộ tại địa phương nên Đảng ủy, UBND xã Tam Thạnh thống nhất chủ trương sắp xếp lại cán bộ, công chức để phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có dự kiến chuvển đối, điều động bà Trần Thị Lĩnh, công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) sang đảm nhận công việc tại Văn phòng - Thống kê xã để phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn  của bà Lĩnh. Để thực hiện việc điều động, UBND xã Tam Thạnh đã tổ chức 03 cuộc họp mở rộng, 02 cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Thạnh, 01 cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thạnh. Tại các cuộc họp này đều thống nhất đề nghị UBND huyện điều động bà Trần Thị Lĩnh từ công chức Văn hóa - Xã hội sang công chức Văn phòng - Thống kê. 

Theo đó, ngày 18/10/2018, UBND xã Tam Thạnh có Tờ trình sổ 62/TTr-UBND đề nghị UBND huyện Núi Thành điều động bà Trần Thị Lĩnh từ công chức Văn hóa - Xã hội sang công chức Văn phòng – Thống kê.  Phòng Nội vụ tiếp tục làm việc với các cá nhân, tô chức liên quan, cụ thể: ngày 26/10/2018 làm việc với bà Trần Thị Lĩnh; ngày 08/1 1/2018, làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tam Thạnh và ngày 12/1 1/2018  làm việc Phòng LĐTB&XH huyện (cơ quan chuyên môn cấp trên của bà Trần Thị Lĩnh). Kêt quả làm việc với các tổ chức đều thống nhất việc điều động bà Trần Thị Lĩnh; ngày 15/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định sổ 7767/QĐ-UBND về việc điều động bà Trần Thị Lĩnh, công chức Văn hóa - Xã hội sang đảm nhận nhiệm vụ công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Tam Thạnh kể từ ngày 01/12/2018. Đồng thời, giao UBND xã Tam Thạnh công bố quyêt định điều động công chức nêu trên.

Ngày 26/1 1/2018, UBND xã Tam Thạnh thông báo triệu tập toàn thể cán bộ, công chức thuộc xã để công bố quyết định điều động bà Trần Thị Lĩnh. Ngày 30/1 1/2018, UBND xã Tam Thạnh tổ chức bàn giao công việc lần thứ nhất giữa bà Lĩnh công chức Văn hóa - Xã hội và bà Lan công chức Văn phòng - Thống kê nhưng bà Lĩnh báo cáo bận công việc chưa thể bàn giao. Ngày 01/12/2018, UBND xã Tam Thạnh ban hành Quyết định sổ 84/QĐ- UBND về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức thuộc bộ phận Văn phòng-Thống kê xã, trong đó có phân công nhiệm vụ cho bà Lĩnh. 

Đáng nói là, ngày 04/12/2018, UBND xã Tam Thạnh tổ chức bàn giao lần thứ hai và giao nhiệm vụ cho bà Lĩnh nhưng bà Lĩnh vẫn không nhận bàn giao công việc và không nhận phân công nhiệm vụ mới. Bà Lĩnh cho rằng việc điều động công tác đối với bà không đúng, không hợp lý, bà đang khiếu nại tới UBND huyện Núi Thành về quyết định điều động trên. Ngày 10/12/2018 UBND xã Tam Thạnh có Công văn số 32/UBND báo cáo UBND huyện Núi Thành, Phòng Nội vụ huyện và Đảng ủy xã Tam Thạnh việc thực hiện điều động Bà Lĩnh của UBND xã Tam Thạnh. Ngày 08/01/2019, Phòng Nội vụ huyện phổi hợp với UBND xã Tam Thạnh làm việc về quyết định điều động đối với bà Trần Thị Lĩnh. Bà Lĩnh vẫn không đồng ý quyết định điều động của UBND huyện, lý do không đảm đương được nhiệm vụ mới. 

Ngày 09/01/2019, UBND huyện Núi Thành ban hành công văn số 27/UBND-NV về việc xem xét kỷ luật đối với bà Trần Thị Lĩnh. Thực hiện Công văn số 27/UBND-NV ngày 09/01/2019 của UBND huyện Núi Thành về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với bà Lĩnh, UBND xã Tam Thạnh tiến hành tổ chức cuộc họp kiểm điểm. Các thành viên dự họp thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bà Trần Thị Lĩnh và gửi biên bản cuộc họp kiểm điểm về UBND huyện. Ngày 30/01/2019 Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Lĩnh. Việc ban hành quyết định nêu trên thực hiện đúng quy định tại Điều 20, Nghị định số 34/2011/ND-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức. Bà Lĩnh không đồng ý và đã khiếu nại đối với Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về việc thi hành kỷ luật đổi với mình vì cho rằng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của bà.

Vụ việc được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thụ lý giải quyết tại Thông báo số 49/TB-UBND ngày 08/3/2019, đồng thời giao Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành tiến hành xác minh tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 08/03/2019. Qua kết quả xác minh, việc điều động công tác đối với bà Trần Thị Lĩnh là do công tác cán bộ, được Đảng ủy, UBND xã Tam Thạnh bàn bạc thống nhất và trên cơ sở đề nghị của UBND xã Tam Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 7767/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 về việc điều động đối với bà Trần Thị Lĩnh, công chức Văn hóa - Xã hội sang đảm nhận nhiệm vụ công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Tam Thạnh là phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy nhiên, bà Trần Thị Lĩnh không chấp hành Quyết định số 7767/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về việc điều động đối với bà, mặc dù đã dược Đảng ủy, UBND xã Tam Thạnh, Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ, động viên và trực tiếp làm việc chính thức nhiều phiên họp với bà Trần Thị Lĩnh để thực hiện quyết định điều động của Chủ tịch UBND huyện, nhưng bà Lĩnh vẫn không chấp hành quyết định điều động của cấp có thẩm quyền và không nhận nhiệm vụ mới là không thực hiện nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ theo quy định tại khoản 5, Điểu 9, Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Lĩnh là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 40, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; đồng thời, quy trình xử lý kỷ luật đối với bà Trần Thị Lĩnh được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lí kỷ luật đối với công chức.

Từ những kết quả xác minh trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không công nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Lĩnh (công chức xã Tam Thạnh) về Quyết định số 689/QQĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 26/03/2019; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lĩnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Thái Dương