Ông Định yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất ở đối với phần diện tích 47,8m2 (hoặc hoán đổi phần đất trống phía sau nhà còn lại là đất vườn để tính toán phần đất bị thu hồi theo đất ở) và giao 01 lô đất tái định cư cho hộ ông do Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Văn Thụ nối dài.

Năm 2015, thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Hoàng Văn Thụ nối dài, hộ bà Hoàng Thị Thành sử dụng thửa đất số 129, tờ bản đồ 5, diện tích 164,9m2, bị giải tỏa 47,8m2, diện tích còn lại 117,1 m2 được UBND phường Ngô Mây xác nhận nguồn gốc đất tại Văn bản số 64/UBND ngày 04/5/2018. 

Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND phường Ngô Mây, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đã tính toán và trình UBND thành phố phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của hộ bà Thành tại Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 là 2.164.540.015 đồng, cụ thể: Bồi thường đất ở đối với diện tích đất đã xây dựng nhà và công trình: 31,9 m2 là 314.888.000 đồng; bồi thường đất vườn đối với diện tích đất trống là 15,9m2 (12,75m2 nằm ngoài Hồ sơ kỹ thuật năm 1997 và 3,15m2 thuộc thửa đất số 130) là 3.527.580 đồng; bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, và các khoản hỗ trợ khác là 1.846.124.435 đồng.

leftcenterrightdel
Dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài mở rộng 13 m, mở thêm 20m về phía núi Bà Hỏa. Ảnh minh họa: Internet 

Tuy nhiên, hộ bà Hoàng Thị Thành không đồng ý và có đơn khiếu nại và được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7746/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Hoàng Thị Thành, với nội dung:

“Không công nhận nội dung đơn của bà Hoàng Thị Thành khiếu nại yêu cầu bồi thường 100% đơn giá đất ở cho toàn bộ diện tích đất ở bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng là 47,8m2 và xem xét phần diện tích còn trống chưa xây dựng (phía sau nhà). Vì trong tổng diện tích thu hồi do GPMB là 47,8m2, có 31,9m2 đất đã xây dựng nhà, công trình được tính toán bồi thường theo đơn giá đất ở và bồi thường đất vườn đối với diện tích đất trống là 15,9m2. cụ thể: Phần diện tích đất và nhà ở nằm trên thửa đất 129 là 1,75m2 đất ở hình thành trước ngày 15/10/1993 bồi thường theo giá đất ở (15.000.000 đồng/m2) phần diện tích đất và nhà ở nằm trên thửa đất 130 là 23,1m2 đất ở hình thành trước ngày 15/10/1993, là phần đất nằm ngoài hạn mức vì một phần thửa đất 130 đã được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận cho ông Thuận và ông Thuận được hưởng hết hạn mức công nhận đất ở là 80m2. Vì vậy, diện tích đất này được bồi thường theo đơn giá 15.000.000 đồng/m2 có trừ đi 50% tiền sử dụng đất và diện tích 7,05m2 là đất ở hình thành sau ngày 15/10/1993 theo giá 15.000.000 đồng/m2 trừ đi 100% tiền sử dụng đất theo quy định vì phần nhà nằm trên thửa đất ngoài hồ sơ kỹ thuật năm 1997; Bồi thường đất vườn đối với diện tích đất trống là 15,9m2 (12,75m2 nằm ngoài HSKT năm 1997 và 3,15m2 thuộc thửa đất số 130). Việc Tổ công tác GPMB đã tính toán bồi thường theo giá đất ở và có trừ tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đã xây dựng nhà ở của hộ bà Thành nói trên là đúng quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Bình Định.

Đối với phần diện tích sau nhà của hộ bà Hoàng Thị Thành là 10,27m2, hộ bà Thành đề nghị được hoán đổi phần đất trống này với phần đất vườn đã được tính toán bồi thường phía trước nhà, tạo điều kiện cho hộ được giao đất tái định cư theo quy định. Qua xem xét hồ sơ bồi thường, phần diện tích này đã được tính toán bồi thường theo quy định".

Không đồng ý với kết quả giải quyết nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Trần Trung Định (chồng bà Hoàng Thị Thành) gởi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất. Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ bồi thường; đối chiếu với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho dự án đối với nội dung khiếu nại của ông Trần Trung Định, cho thấy: Hộ ông Trần Trung Định và bà Hoàng Thị Thành sử dụng một phần thửa đất số 129 và một phần thửa đất số 130, tờ bản đồ số 13, tổng diện tích sử dụng của hộ bà Thành là 164,9m2 và được UBND phường Ngô Mây xác nhận nhà hình thành trên thửa đất lần đầu thuộc thửa đất 129, 130 trước ngày 15/10/1993 và sử dụng ổn định từ đó đến nay không tranh chấp. Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh: “Các phường thuộc thành phố Quy Nhơn: 150m2". Do đó, hộ gia đình hộ ông Trần Trung Định và bà Hoàng Thị Thành đủ điều kiện được công nhận 150m2 đất ở theo hạn mức do UBND tỉnh quy định.

Việc hộ ông Trần Trung Định và bà Hoàng Thị Thành khiếu nại yêu cầu xem xét bồi thường toàn bộ đất ở đối với diện tích bị thu hồi là có cơ sở xem xét, giải quyết. Đối với phần diện tích còn lại phía sau nhà sẽ được xem xét và khấu trừ trong hạn mức công nhận đất ở khi chủ hộ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB dự án tính toán bồi thường bổ sung đủ 47,8m2 đất ở bị thu hồi và bố trí tái định cư theo quy định cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Thành và ông Trần Trung Định.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Bình Định công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Trần Trung Định (vợ là bà Hoàng Thị Thành) ở số 368 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 06, khu vực 7, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn tại Đơn khiếu nại nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn sửa đổi nội dung Quyết định số 7746/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Hoàng Thị Thành cho phù hợp với nội dung Quyết định này./.

Lan Anh