Tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Bắc Giang công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho hộ gia đình ông Ba tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 83 đo đạc chỉnh lý năm 2009, diện tích 384,8m2.

2 lần giải quyết KN đều kết luận nội dung đề nghị không có cơ sở

Năm 2014, gia đình ông Ba (vợ là bà Nam) được UBND thành phố Bắc Giang cấp giấy CNQSD đất tại thửa số 04, tờ bản đồ số 83 đo đạc chỉnh lý năm 2009 thuộc trường hợp xử lý theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, gia đình ông Ba phải nộp tiền sử dụng đất với đơn giá 3.000.000đ/m2 đối với diện tích 100m2 (chuyển mục đích sang đất ở). Ông Ba, bà Nam không nhất trí với giải quyết KN của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 8/01/2016 và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn biến của vụ việc cho thấy, ngày 30/6/2014, UBND thành phố Bắc Giang có Quyết định số 2744/QĐ-UBND chuyển mục đích và cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Ba tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 83, diện tích 384,8m2 (trong đó có 100m2 đất ở; 284,8m2 đất trồng cây lâu năm).

Tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Giang nêu rõ: “Phường Thọ Xương, mức giá đất ở khi xử lý cấp giấy CNQSD đất cho 02 trường hợp (hộ ông Nguyễn Văn Ba và hộ ông Nguyễn Văn Lạng) thửa đất tại vị trí 1, đường loại IV, đường không tên 3.000.000đ/m2”. Do đó, Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang có Thông báo số 54/TB-CCT nộp tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Ba tại thửa đất nêu trên, tổng số tiền 3.000.000đ/m2 x 100m2 = 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng).

Không nhất trí với việc cấp giấy CNQSD đất tại thửa đất trên phải nộp tiền sử dụng đất, ngày 28/6/2015 ông Ba và vợ có đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đề nghị xác định lại vị trí tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất của gia đình là ngõ 113, đường Cao Kỳ Vân, tổ dân phố Hà Vị 2, phường Thọ Xương.

Ngày 08/01/2016, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang có Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn KN của ông Ba, bà Nam với nội dung: “Ông Nguyễn Văn Ba khiếu nại Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thành phố về việc chuyển mục đích và cấp giấy CNQSD đất cho hộ bà Hoàng Thị Nam trên địa bàn phường Thọ Xương; không nhất trí với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy CNQSD đất là không có cơ sở…”.

Không nhất trí, ông Ba có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trên cơ sở Báo cáo số 88/BC-TNMT ngày 25/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 16/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 907/QĐ-UBND giải quyết đơn KN (lần hai) của ông Ba, trong đó có nội dung: “Thống nhất với nội dung Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về giải quyết đơn KN của ông Nguyễn Văn Ba, bà Hoàng Thị Nam, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang”.

Không đồng ý với quyết định trên của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Ba liên tục có ý kiến tại các phiên tiếp dân của tỉnh.

Là vụ việc kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, tố cáo (TC) đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 510/QĐ- UBND ngày 03/4/2019 thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong đó có vụ việc của ông Ba, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Ngày 28/02/2020, tổ công tác có Báo cáo số 27/BC-TCT về kết quả rà soát và kiến nghị, đề xuất xử lý giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, trong đó có vụ việc của ông Ba.

leftcenterrightdel
 Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (ảnh internet)

Đối với vụ việc của ông Ba, tổ công tác đề xuất như sau: Việc chậm làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Ba là lỗi của cơ quan Nhà nước và dẫn đến mất công bằng (giữa hộ ông Ba và hộ ông Liễu). 

Tổ công tác đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương xác định vị trí thửa đất của ông Ba thuộc vị trí 1 của các ngõ đã và chưa có tên, thu tiền sử dụng đất với giá 1.500.000đ/m2.

Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương xác định vị trí thửa đất của ông Ba thuộc vị trí 1 của các ngõ đã và chưa có tên, thu tiền sử dụng đất với giá 1.500.000 triệu đồng/m2 bằng với mức thu áp dụng tại thời điểm năm 2013 như đối với các hộ gia đình có các điều kiện xem xét giải quyết tương tự.

Được cấp giấy CNQSDĐ và nộp tiền theo đơn giá 1.500.000đ/m2

Căn cứ hồ sơ, quá trình và hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Ba, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang kết luận: Việc UBND thành phố Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ba tại thửa đất số 04, tờ bản đồ số 83, diện tích 384,8m2 là đúng đối tượng được cấp giấy CNQSD đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy định về cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất... kèm theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Việc hộ ông Ba tự ý chuyển mục đích sử dụng đất (tự xây nhà năm 2007) trên đất nông nghiệp nên phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; đơn giá thu tiền sử dụng đất của hộ ông Ba được xác định theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh (với giá 3.000.000 đ/m2 đối với diện tích 100m2 chuyển mục đích sang đất ở) trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố Bắc Giang, thẩm định của Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật. Do đó, hộ ông Ba KN việc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy CNQSD đất ở là không có căn cứ pháp luật.

Tuy nhiên, sSau khi rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, tổ công tác nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa các hộ được công nhận quyền sử dụng đất ở cùng vị trí (không công bằng giữa hộ ông Nguyễn Văn Ba với các hộ liền kề như hộ ông Đồng Văn Liễu, ông Nguyễn Xuân Đạo); có nguyên nhân do lỗi của các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND thành phố. Do đó, tại Báo cáo số 27/BC-TCT ngày 28/02/2020 của tổ công tác đã đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với việc thu tiền sử dụng đất của thửa đất gia đình ông Ba được cấp giấy CNQSD đất với đơn giá là 1.500.000đ/m2.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định giao UBND thành phố Bắc Giang công nhận và cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình ông Ba tại thửa đất nêu trên, trong đó 100m2 đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá 1.500.000đ/m2; 284,8m2 đất trồng cây lâu năm không phải nộp tiền sử dụng đất.

Quyết định này thay thế Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Nếu không đồng ý, ông Ba, bà Nam có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

Minh Nguyệt