Ngày 20/12, Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tổng kết công tác của Vụ cho thấy, trong năm 2016 vừa qua, Vụ Pháp chế - TTCP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức xây dựng pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn thực hiện pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính…

Đồng chí Nguyễn Văn Kim - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế thẳng thắn nêu ra những khó khăn thách thức.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế cũng thường xuyên động viên, đôn đốc các công chức trong Vụ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực, khả năng của từng người; bố trí đan xen công chức có kinh nghiệm làm việc cùng công chức mới nhằm phát huy được sự nhiệt tình và kinh nghiệm của từng người; đồng thời luôn coi chất lượng và thời gian hoàn thành công việc là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực cán bộ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vụ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như việc tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và một số nhiệm vụ của công tác pháp chế theo quy định của pháp luật hiện hành vẫn chưa được triển khai. Một số hoạt động như kiểm tra, đánh giá và đề xuất khen thưởng về công tác pháp chế; hợp tác nước ngoài về pháp luật chưa được chú trọng đầy đủ. Những hạn chế này là do khối lượng công việc nhiều; tính chất đa dạng phức tạp, luôn đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ. Đồng thời, trong thời gian qua, Vụ tập trung nhiều cán bộ cho xây dựng 2 dự thảo Luật và 2 dự thảo Nghị định nên nguồn nhân lực không đáp ứng đủ cho khối lượng công việc.

Ttrong năm 2017, Vụ Pháp chế sẽ tích cực, chủ động, đổi mới toàn diện các mặt công tác pháp chế theo hướng đảm bảo chất lượng, tiến độ và có trọng tâm, trọng điểm. Phấn đấu không để chậm văn bản, tồn đọng công việc và khắc phục những tồn tại hiện nay./.

Tổng hợp