Căn cứ xác định đất công ích chưa chính xác, chưa đúng quy định

Dự án Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đã được HĐND tỉnh Bắc Giang chấp thuận danh mục các Dự án được thu hồi đất tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

Sau khi làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 07/9/2017, UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 920/QÐ-UBND về việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án (đợt 01) với tổng diện tích thu hồi là 9.522,4m2.

Hộ ông Thân Văn Bốn bị thu hồi 03 thửa, trong đó có 800,5m2 đất công ích, thửa đất số 10, diện tích 286,6m2 và thửa đất số 22, diện tích 513,9m2 bản đồ trích đo thực hiện Dự án, xứ đồng Bên Ngòi.

Hộ ông Thân Văn Đông cũng bị thu hồi 03 thửa, trong đó có 138,2m2 đất công ích, thửa đất số 23 bản đồ trích đo thực hiện Dự án, xứ đồng Bên Ngòi.

Ngày 07/9/2017, UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án (đợt 01) với tổng kinh phí là 969.788.197 đồng. Trong đó, hộ ông Thân Văn Bốn, ông Thân Văn Đông, bà Thân Thị Quyết được bồi thường, hỗ trợ lần lượt số tiền là: 99.680.880 đồng; 166.937.120 đồng và 138.837.320 đồng. Tuy nhiên, 03 hộ gia đình trên không đồng ý với phương án bồi thường này và có KN đến UBND huyện Việt Yên.

Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND về giải quyết đơn KN của các công dân, trong đó có nội dung: “Việc UBND huyện ban hành quyết định thu hồi và phê duyệt phương án thửa đất số 10, diện tích 286,6m2; thửa đất số 22, diện tích 513,9m2; thửa đất số 23, diện tích 183,2m2 là đất công ích đúng quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang. Như vậy, việc ông Thân Văn Bốn và ông Thân Văn Đông cho rằng diện tích nêu trên là đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình là không có căn cứ…”.

Không nhất trí với Quyết định giải quyết KN của UBND huyện Việt Yên, các công dân có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Khu dân cư xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (ảnh internet)

Kết quả xác minh của tỉnh cho thấy, Dự án Khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đã được HĐND tỉnh Bắc Giang chấp thuận danh mục các Dự án được thu hồi đất tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, việc các hộ cho rằng Dự án này không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nên phải thỏa thuận với các hộ là không đúng quy định.

Tuy nhiên, việc UBND huyện Việt Yên căn cứ vào danh sách Thống kê quỹ đất tập thể (thôn, xã) quản lý lập năm 1997; số nhận ruộng của các hộ, có chủ hộ ký; Biên bản xác định nguồn gốc đất để xác định 935,7m2 đất do hộ ông Thân Văn Bốn và Thân Văn Đông đang sử dụng tại các thửa đất số 10, 22, 23 (bản đồ trích đo phục vụ thu hồi, bồi thường GPMB thực hiện Dự án) là đất công ích để thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 và Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 là chưa chính xác, chưa đúng quy định của pháp luật tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ; Điều 72 Luật Đất đai năm 2003; Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 4 Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐÐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Hủy bỏ Quyết định giải quyết KN của UBND huyện Việt Yên

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kết luận, việc KN của ông Thân Văn Bốn, ông Thân Văn Đông và bà Thân Thị Quyết đối với Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên là có cơ sở.

Song việc ông Thân Văn Bốn, ông Thân Văn Đông và bà Thân Thị Quyết đề nghị được mua 01 lô đất dịch vụ /01 sào đất nông nghiệp bị thu hồi là không có cơ sở. Vì Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về bố trí đất dịch vụ khi thu hồi đất nông nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 nói trên.

Đồng thời, giao UBND huyện Việt Yên xác định chính xác loại đất của các hộ, thực hiện thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện Dự án đối với các hộ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Như vậy, đối với 03 nội dung KN của công dân có 02 nội dung không đúng và 01 nội dung có cơ sở./.

Minh Nguyệt