Cụ thể, ông Chung cho rằng diện tích đất 1.010,2m2 tại thửa 487 tờ bản đồ số 16 phải được bồi thường theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với đơn giá 400.000đ/m2.

Vì vậy, ông Chung khiếu nại nội dung chính: đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên xem xét, giải quyết. Khiếu nại của ông được Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên giải quyết tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 với nội dung: Không chấp nhận khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung. Không nhất tri với Quyết định giải quyết Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, ông Chung làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: Đề nghị được bồi thường 1.010,2m2 nêu trên với giá 400.000đ/m.

Trước khiếu nại của ông Chung, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung. Căn cứ kết quả xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tại Báo cáo số 116/BC-STNMT ngày 07/6/2019: Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đối với Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Giữ nguyên Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung, trú tại xóm cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

Sau đó, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với ông Chung, tại buổi đối thoại đại diện UBND tỉnh đã kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên làm rõ, giải thích cụ thể thêm một số nội dung công dân Nguyễn Văn Đại và công dân Hoàng Văn Chung đề nghị và báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nội dung kết luận tại buổi đối thoại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối họp với Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và có Báo cáo số 177/BC-STNMT ngày 20/8/2019 về việc kết quả xác minh bổ sung đơn khiếu nại. Tại Báo cáo số 177/BC-STNMT ngày 20/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh: Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đối với Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Đối với nội dung ông Chung đề nghị được bồi thường 1.010,2m2 đất tại thửa 487 với giá 400.000đ/m2. Cụ thể thửa số 487, diện tích 2.664 m2, loại đất thổ cư được thể hiện trên bản đồ địa chính đo đạc năm 1996, đã được UBND thành phố Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00784/QSDĐ ngày 21/9/1998 cho gia đình ông Hoàng Văn Chung (không bao gồm diện tích 1.010,2 m2 đất nêu trên). Qua kiểm tra đã xác định việc UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Quyết định số 6623/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 12903/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thành phố Thái Nguyên thuộc dự án: Trạm biến áp 220kv Lưu Xá, trong đó điều chỉnh 1.010,2m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất 487 thành thửa đất 1785 là đúng quy định của pháp luật. Như vậy 1.010,2m2 đất cây lâu năm nêu trên không nằm cùng với thửa đất ở số 487.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Vì vậy, UBND thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường diện tích 1.010,2m2 đất cây lâu năm nêu trên với giá trị bồi thường bằng 30% mức bồi thường khi thu hồi đất cùng loại (được quy định tại Quyết định số 1583/QĐ- UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với đơn giả bồi thường đất trồng cây lâu năm là 120.000 đồng/m2) do thửa đất nêu trên thuộc hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) là đúng quy định của pháp luật.

Do đó, việc ông Hoàng Văn Chung yêu cầu được bồi thường 1.010,2m2 đất CLN tại thửa số 1785, tờ bàn đồ địa chính số 16 đo đạc chỉnh lý năm 2018 với giá 400.000đ/ m2 (bằng 50% giá đất ở cùng thửa) là không có căn cứ pháp luật giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND Tỉnh Thái Nguyên quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đối với Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.

Đồng thời giữ nguyên Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Chung./.

PV