Ngày 21/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 1452/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình UBND tỉnh hủy bỏ nội dung thu hồi 1.825m2 đất tại số 28 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập, do trái với Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp sau cổ phần hóa; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2020.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh internet)

Đồng thời, giao UBND huyện Đình Lập chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý việc cấp sổ (bìa xanh) cho người dân trùng lên đất Công ty Lâm nghiệp Đình Lập với diện tích 115,2 ha bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 37 hộ dân tại xã Lợi Bác, cấp sổ (bìa xanh) cho 28 hộ dân tại xã Nam Quan trùng lên đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình; xử lý đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định cho ông Chu Văn Đặng (nguyên giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Chu Văn Thiệu (em trai ông Chu Văn Đặng); việc xây dựng 02 ngôi nhà không phép trên đất của Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động rà soát, thực hiện các nội dung kết luận Thanh tra. Đặc biệt, phải rà soát, xử lý đối với hợp đồng cho Chi nhánh Viettel thuê đất, mượn đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung Kết luận Thanh tra./.

Minh Nguyệt