Ông Hồ Văn Non và bà Nguyễn Thị Lai có nội dung KN Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước về giải quyết KN của ông Non và bà Lai. Đồng thời, yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 1921/QĐ-UBND; Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND cấp cho ông Đoàn Văn Mạnh vào ngày 17/6/2009 (vì trong đó có 28,9m2 thuộc quyền sử dụng đất của ông Non và bà Lai. Công nhận diện tích 28,9m2 đất thuộc một phần thửa đất 223, tờ bản đồ số 09 cho vợ chồng ông Non và bà Lai.

Qua kiểm tra trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối chiếu quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Điều 135 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì việc UBND huyện Ninh Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Mạnh với diện tích 136m2 thuộc thửa đất số 223 vào ngày 17/6/2009 là đúng trình tự thủ tục và đúng quy định pháp luật. Vì vậy, việc ông Hồ Văn Non và bà Nguyễn Thị Lai yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đoàn Văn Mạnh và công nhận diện tích 28,9m2 thuộc một phần thửa đất 223 cho vợ chồng ông là không có cơ sở.   

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-TTT ngày 19/3/2019. Theo nội dung Thông báo số 40/TB-VPUB ngày 01/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết KN, kiến nghị và tố cáo của công dân và Biên bản đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với ông Non vào ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định: Không chấp thuận việc ông Non và bà Lai yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đoàn Văn Mạnh vào ngày 17/6/2009 công nhận diện tích 28,9m2 thuộc một phần thửa đất 223, tờ bản đồ số 09 cho vợ chồng ông. Giữ nguyên Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước về việc giải quyết đơn KN của vợ chồng ông Non và bà Lai.

Nếu không đồng ý với Quyết định này, ông Non và bà Lai có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo, kiểm tra xử lý đối với phần diện tích đất đường giao thông mà ông Đoàn Văn Mạnh đã lấn chiếm theo đúng quy định pháp luật để giao lại cho chính quyền địa phương quản lý./.

Dương Thái