Khiếu nại của công dân là không có cơ sở

Ông Nứa cho rằng UBND huyện Việt Yên thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung, hộ gia đình bị thu hồi và được bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài diện tích 892,3m2, nhưng còn diện tích 254m2 đất không được bồi thường, gồm: 81,5m2 đất nội thửa (là diện tích đất được giao nhưng bớt lại để làm rãnh kéo lúa bằng thuyền và đắp bờ giữ nước) và 172,5m2 đất dõng bờ thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 04 - chỉnh lý năm 2015 (xứ đồng Cột Điện); đồng thời không được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề liên quan diện tích 254m2. Do vậy, ông KN Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Vụ việc của ông Nứa được giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bắc Giang xem xét, tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết. 

Qua xem xét quá trình giải quyết KN lần đầu; diễn biến vụ việc và kết quả đối thoại với công dân, Sở TNMT nhận xét: Trên cơ sở hồ sơ thiết lập được điều chỉnh theo hiện trạng sử dụng đất ông Nứa đã đồng thuận, ngày 29/01/2016, UBND huyện Việt Yên đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông là đúng với quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luật Đất đai năm 2013; Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Điều 4 và Điều 5 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Toàn bộ diện tích đất ông Nứa đang KN không được bồi thường, hỗ trợ bổ sung đều nằm trong thửa đất số 29 đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016, không liên quan đến thửa đất khác.

Mặt khác, giấy tờ do ông Nứa cung cấp (biểu tổng hợp diện tích đất thu hồi để xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung có xác nhận của ông Hoàng Trọng Tâm - là công dân của thôn, được thôn cử để tham gia đo đạc, tổ giải phóng mặt bằng) không phải là một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Ngoài ra, ông có cung cấp sơ đồ thửa đất nhưng là bản nháp, chưa được cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt theo quy định, không có căn cứ pháp luật để giải quyết. Chính vì vậy, ông Nứa đề nghị được bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất là không có cơ sở.

leftcenterrightdel
 Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc giang - nơi có diện tích đất công dân KN. (ảnh internet)

Giải quyết KN có chỗ chưa đúng, cần rút kinh nghiệm

Theo Sở TNMT, Công văn số 1168/UBND-TNMT ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ trả lời đơn của ông Nứa và ông Dương Văn Chung (không liên quan đến ông Nguyễn Quang Khang). Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý giải quyết KN đối với Công văn số 1168/UBND-TNMT và Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về giải quyết KN lại có nội dung: KN của ông Chung, ông Nứa, ông Khang đối với Công văn số 1168/UBND-TNMT... là không đúng với quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật KN (quyết định hành chính, hành vi hành chính bị KN không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Khang).

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã có Thông báo số 469/TB-UBND ngày 24/12/2019 về thụ lý giải quyết KN và nêu rõ KN của ông Khang đủ điều kiện thụ lý giải quyết, nhưng thực tế tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND lại chưa giải quyết cụ thể đối với KN của ông Khang theo quy định tại Điều 18 Luật KN.

Mặc dù, ông Nứa, ông Chung và ông Khang cùng KN về một nội dung nhưng Chủ tịch UBND huyện Việt Yên không ra quyết định giải quyết KN cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết KN kèm theo danh sách những người KN, đã ban hành Quyết định số 1509/QĐ-UBND giải quyết KN chung cho 3 công dân nêu trên là không đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Khiếu nại.

Việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nứa ở thời điểm năm 2008 được căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 chưa thực hiện được. Đến năm 2015, được điều chỉnh, bổ sung, căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nhưng Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trả lời đơn của ông Nứa về bồi thường, hỗ trợ lại viện dẫn theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 là không đúng với Điều 211 Luật Đất đai năm 2013.

Đồng thời, trong quyết định giải quyết KN đã xác định vị trí và loại đất ông Nứa đang KN không đúng (vị trí tại thửa số 29 là đất nông nghiệp đã được bồi thường, hỗ trợ, nhưng công văn trả lời đơn của ông Nứa đã xác định là đất giao thông nội đồng, đất mương)…

Tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 về việc giải quyết đơn KN lần 2 của ông Nứa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Việt Yên thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc giải quyết đơn KN của các ông: Chung, Khang, Nứa, do có những sai sót trong quá trình giải quyết. Mặt khác, giải quyết lại KN của ông Nứa theo đúng quy định pháp luật; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong giải quyết KN lần đầu của ông./.

Hoàng Minh