Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp, nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ. Sau khi xem xét kĩ lưỡng và đầy đủ các thông tin liên quan cho thấy: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng Kiểm sát hệ chính quy 4 năm (từ tháng 9/1991 đến tháng 6/1995); cử nhân Luật (hệ chuyên tu từ tháng 5/2001 đến tháng 01/2003) và thạc sỹ quản lý kinh tế (từ tháng 9/2012 đến tháng 01/2015). Đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; có năng lực lãnh đạo, quản lý; luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; được cán bộ, đảng viên, tập thể cấp uỷ, chính quyền tỉnh và huyện Quỳnh Phụ tín nhiệm, đánh giá cao. Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm đồng chí Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Qua đó cho thấy việc quyết định bổ nhiệm là đúng thẩm quyền, khách quan, không trái với các quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Việc đồng chí Nguyễn Khắc Thận được điều động, bổ nhiệm và giới thiệu bầu giữ 8 chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp tỉnh trong 13 năm (từ tháng 7/2006 được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ đến tháng 7/2019 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) đều gắn với những yêu cầu cụ thể của công tác cán bộ ở địa phương (như để kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn khuyết thiếu hoặc vào dịp bầu cử cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ các cấp); được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ và được thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, dựa trên uy tín và tín nhiệm đối với cán bộ./.

Dương Thái