leftcenterrightdel
Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào các DTTS thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
Cụ thể, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các vị già làng, người có uy tín và đồng bào DTTS thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tiếp thu và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Cùng với đó, để làm tốt công tác dân tộc trong những tháng tiếp theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh  sẽ trình UBND tỉnh dự thảo Đề án đào tạo nghề nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động số 13- CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Chương trình hành động tập hợp, vận động già làng, chức sắc tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh (giai đoạn II) năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ngoài ra tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh DTTS vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung, đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất về công tác dân tộc và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thao chào mừng 76 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022) tại tỉnh Gia Lai và tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, các già làng, người có uy tín trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh và các đoàn khách dân tộc các tỉnh, thành phố đến Tây Ninh.

H.T