Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Trung tâm Thông tin (TTTT) luôn tích cực, chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra phụ trách, phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TTTT, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động chung của Thanh tra Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính. Kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua đã được các cấp lãnh đạo, các vụ, cục, đơn vị ghi nhận, đánh giá có những bước chuyển biến tích cực; cấp ủy, Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

leftcenterrightdel
Ban Chi ủy TTTT ra mắt Đại hội. Ảnh: L.A 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã quan tâm và có những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị, cụ thể qua các nhiệm vụ sau đây: Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho công chức, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau. Kịp thời phổ biến, quán triệt để công chức, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho công chức, đảng viên. Gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường, xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công chức, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; ngăn chặn, đẩy lùi, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chi bộ luôn chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên nhất là quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, không để phát sinh về tư tưởng hoặc mất đoàn kết nội bộ. Toàn thể đảng viên Chi bộ luôn phấn đấu đoàn kết, yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: L.A

Nhìn chung, về cơ bản các đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục đích, lý tưởng, nền tảng tư tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt sự phân công công tác; có tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; về cơ bản có lối sống lành mạnh, không có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng, Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Luôn coi trọng, gắn công tác xây dựng đảng với xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức. Mọi đảng viên đều tự tu dưỡng rèn luyện mình theo tiêu chuẩn của đảng viên; chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nhất là quy định về “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; khuyến khích đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng viên tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo yêu cầu của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Đảng ủy TTCP; Ban Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng; quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ “về nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liên chính, chí công, vô tư”; Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. Nhìn chung, Chi bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nhận định, công tác chuẩn bị Đại hội của TTTT rất nhanh chóng và chu đáo; chuẩn bị Báo cáo khá đầy đủ, toàn diện, thẳng thắn; đánh giá khá sâu sắc trên các mặt, rõ ràng các ưu điểm, tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới rất cụ thể.

“Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong Chi bộ được thực hiện khá tốt. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Nhắc nhở, nghiêm túc phê bình những đảng viên chưa gương mẫu trong công tác. Qua đó, phần nào khắc phục được những vấn đề phát sinh trong nội bộ đơn vị, nâng cao hiệu quả chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt chuyên đề khá đều đặn, nề nếp, tập trung hơn, chất lượng hơn; sự phối hợp giữa cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị có sự phối hợp thống nhất trong chỉ đạo điều hành”, ông Bùi Ngọc Lam khẳng định. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ cũng cần nghiêm túc nhìn lại những hạn chế, tồn tại, thảo luận, làm rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phương hướng, mục tiêu trong Báo cáo chính trị Đại hội đề ra.

Có thể nói, thời gian qua, Chi bộ TTTT đã rất nỗ lực, cố gắng, nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam mong rằng, Chi bộ nhiệm kỳ tới đoàn kết kết hơn, trách nhiệm hơn, tư duy đổi mới hơn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tăng công tác kiểm tra, giám sát. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý đến cùng các vi phạm, sai phạm đến nội quy, quy định của Đảng, nhà nước, của cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ TTTT đã bỏ phiếu đồng ý bầu 02 đồng chí tham gia Ban Chi ủy, bầu đồng chí Lê Xuân Chương, Phó Giám đốc TTTT là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lỗ Thị Loan là Ủy viên Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Đại hội:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Xuân Chương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: L.A
leftcenterrightdel
Những lá phiếu đầu tiên bỏ tại Đại hội. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Những lá phiếu đầu tiên bỏ tại Đại hội. Ảnh: L.A  
leftcenterrightdel
Ban Chi ủy ra mắt Đại hội. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Ban Chi ủy. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Giám đốc TTTT tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ. Ảnh: L.A 
leftcenterrightdel
Đại hội Chi bộ TTTT nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp. Ảnh: L.A 

Lan Anh