Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại công văn số 630/UBND-VP8 về nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) những tháng cuối năm 2020, vừa được UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 545/UBND-VP8 ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

“Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết trong thời gian dịch Covid-19; không thực hiện thanh tra ngoài kế hoạch (kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật”, công văn nêu rõ.

Về định hướng Chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2021, căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, định hướng của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị để xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 cho phù hợp. Trọng tâm là việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra tỉnh Nam Định. (ảnh: Minh Nguyệt)

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: Đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm tài sản công; tài chính ngân sách và việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ... Trên cơ sở đó, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định; duy trì Tổ công tác thường trực tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý đơn thư đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, các vụ việc theo Công văn số 445/UBND-VP8 ngày 4/6/2020 và các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Công văn số 446/UBND-VP8 ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh. Thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp ủy cùng cấp và Thủ trưởng cấp trên (do không nắm chắc tình hình, không kịp thời báo cáo, tham mưu biện pháp xử lý), dẫn đến xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN bằng hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra…

Tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị để kịp thời ngăn chặn, phát hiện tham nhũng. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức./.

Minh Nguyệt