Rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở

Rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở

(ThanhtraVietNam) - Chủ động theo dõi, đôn đốc các địa phương trong giải quyết các vụ việc; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra thường xuyên; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước thông qua thanh tra trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp không thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…
Hoàn thiện hệ thống pháp luật thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Hoàn thiện hệ thống pháp luật thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
(ThanhtraVietNam) - Một trong các mục tiêu, nhiệm vụ cốt yếu nhất của quản lý nhà nước là bảo đảm cho mọi hoạt động trong xã hội tuân thủ theo các quy...
Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về phòng, chống tham nhũng

​
Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về phòng, chống tham nhũng ​
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân...
Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietnam) – Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Công văn số 503-CV/TU về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp...