Từ hiệu quả trong công tác thanh tra…

Trước khi lập Chương trình, Kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra tỉnh Long An đều thực hiện khảo sát, nắm tình hình để ra quyết định thanh tra, coi đó là nội dung rất cần thiết trong công tác thanh tra. Hoạt động khảo sát, nắm tình hình trước khi quyết định thanh tra nhằm đảm bảo cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và đúng tiến độ.Chính vì vậy, kết quả thanh tra hàng năm đã đóng góp một phần đáng kể vào việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh trên địa bàn.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; gắn trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra với việc nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Trong đó, Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra về đề xuất, tham mưu các kết luận thanh tra. Các kết luận thanh tra phải chỉ rõ những mặt làm được, các vấn đề tồn tại, sai phạm của đối tượng thanh tra. Khi phát hiện sai phạm phải xác định được người chịu trách nhiệm và phải nghiêm túc xử lý, khắc phục hậu quả.Bên cạnh đó, đoàn thanh tra tập trung nghiên cứu nhiều hơn những điểm mấu chốt, quan trọng trong hồ sơ thanh tra, kiểm tra thực tế, đối chiếu những văn bản pháp luật, vì thế thời gian thanh tra được rút ngắn nhưng không làm giảm đi hiệu quả của cuộc thanh tra. Do đó, thời gian qua, các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh đều chính xác, phù hợp pháp luật, mang tính khả thi cao, được đối tượng thanh tra nghiêm chỉnh chấp hành.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Long An cũng tích cực xử lý trùng lắp trong hoạt động thanh tra nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản 3732/UBND-NC ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đồng thời, quán triệt nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đến các UBND huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TTCP chụp ảnh cùng cán bộ Thanh tra tỉnh Long An

Theo đó, khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra tỉnh không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm kịp thời phát hiện, 

Giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân

Bên cạnh công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thanh tra tỉnh Long An cũng đã giải quyết kịp thời nhiều khiếu nại, tố cáo của công dân. Hàng năm, Thanh tra tỉnh cử lãnh đạo trực tiếp tập huấn cho Sở, ngành, huyện, xã, … về kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho khoảng 2.000 người.Do đó, hiệu quả công tác tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên nhất là ở cấp cơ sở.Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tập huấn cho các cơ quan Thanh tra và Ban tiếp công dân trên địa bàn tỉnh vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, nhằm hòa vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý về khiếu nại, tố cáo trên cả nước, phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước.

Một trong những kinh nghiệm để Thanh tra tỉnh Long An làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là cơ quan Thanh tra chú trọng trao đổi hướng giải quyết, xử lý thống nhất từ cơ sở. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, Thanh tra tỉnh kịp thời phối hợp với UBND cấp huyện, các sở ngành để có hướng xử lý thống nhất ngay từ cơ sở. Vì vậy, trong thời gian qua, các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo được công dân chấp nhận đạt tỷ lệ cao, không xảy ra tình trạng các quyết định giải quyết khiếu nại bị khởi kiện hành chính. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh thành lập 2 đoàn giải quyết khiếu nại, tranh chấp hoạt động thường xuyên. Đó là đoàn xem xét giải quyết khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tỉnh (do Thanh tra tỉnh chủ trì) làm nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định kết quả giải quyết khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan chuyên môn và đoàn xem xét giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai (do Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì) làm nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định kết quả giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của các cơ quan chuyên môn.

Dự báo xử lý kịp thời tình huống KNTC phức tạp đông người cũng là giải pháp tốt mà Thanh tra tỉnh áp dụng trong suốt thời gian qua. Theo đó, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động, phức tạp kéo dài và các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó vai trò chủ chốt là Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, Tổ rà soát được thành lập từ tỉnh đến huyện, hoạt động thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo, dự báo kịp thời những vụ việc phức tạp, đông người sẽ phát sinh tại các địa phương trong tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, phối hợp kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh điểm nóng, đồng thời giúp địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, hạn chế bức xúc trong nhân dân.

Thanh tra tỉnh Long An cũng được ghi nhận là đơn vị làm tốt công tác dân vận. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (từ năm 2013 đến năm 2017), Thanh tra tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên được 692 lượt, với 775 người; tiếp công dân của lãnh đạo: 84 lượt, với 280 người. Trong đó có 10 đoàn đông người với 259 người; đã giải quyết 475 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền do UBND tỉnh giao (246 đơn khiếu nại; 129 đơn tố cáo); qua đó đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.509 triệu đồng; trả lại cho công dân 855,6 triệu đồng; 33.890 m2 đất; vận động công dân tự nguyện rút 45/475 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 9,5%.

Khi tiếp công dân, công chức luôn có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân; vận động, giải thích cho công dân hiểu pháp luật và xem xét lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người lên cơ quan Trung ương. Quá trình thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết hợp phương pháp “dân vận khéo” trong vận động, thuyết phục và đối thoại với công dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Trong các cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra thực hiện thường xuyên công tác dân vận như tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật cho đối tượng thanh tra, động viên họ trung thực khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu,… Nhờ bước đầu thực hiện tốt công tác dân vận nên đa số các cuộc thanh tra được thuận lợi, đối tượng thanh tra hợp tác tốt, rút ngắn thời gian thanh tra, đạt hiệu quả cao, kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành. Từ năm 2013 đến năm 2017, Thanh tra tỉnh đã triển khai 62 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; qua thanh tra phát hiện 70 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền 47,7 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 15 tỷ đồng, kiến nghị khác: 32,2 tỷ đồng; đã thu hồi 15 đồng, đạt tỷ lệ 100 %; kiến nghị xử lý hành chính 32 cá nhân, 19 tổ chức; xử phạt vi phạm hành chính 05 tổ chức; chuyển cơ quan điều tra 05 vụ 08 đối tượng.

Có thể nói rằng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng trong thời gian qua tại địa phương đạt hiệu quả khá tốt, trong đó có phần đóng góp rất lớn của cơ quan Thanh tra tỉnh. Để có được kết quả đó, kinh nghiệm của địa phương là quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “Nâng cao chất lượng các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ là điều cơ bản”, chú trọng cải tiến phương pháp làm việc để đạt mục tiêu, hiệu quả cao nhất./.

Đỗ Hữu Thùy Dương

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An