Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp ở Thành phố Hà Nội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó có các hoạt động nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện. Bản thân đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện đã tích cực, chủ động học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì kiến thức, kinh nghiệm, trình độ của cán bộ thanh tra ở một số nơi còn chưa đồng đều...

Nâng cao năng lực công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội là vấn đề quan trọng, cấp thiết nhằm bảo đảm cho đội ngũ này hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, việc thường xuyên giáo dục, quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tổ chức, lực lượng là giải pháp quan trọng hàng đầu để. Điều này thể hiện qua công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt cho các tổ chức, lực lượng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra, đội ngũ cán bộ thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trên cở sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, lực lượng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra. Nắm chắc tình hình, thực trạng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan thanh tra thành phố và các quận, huyện. Đồng thời, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác chuyên môn của cơ quan thanh tra và đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện.

Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan thanh tra quận, huyện; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan thanh tra quận, huyện tự học tập, nâng cao phẩm chất, năng lực, góp phần vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan thanh tra quận, huyện, qua đó góp phần nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng lựa chọn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện. Có tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, rút ra những kinh nghiệm thiết thực để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả thiết thực của công tác thanh tra.

Tạo sự thống nhất, đoàn kết gắn bó trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ quan thanh tra mỗi quận, huyện. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, phát huy vai trò của mỗi cán bộ thanh tra trong tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác.

Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội hiện nay được hiểu theo góc độ là sự kế thừa có chọn lọc, vận dụng và phát triển nội dung, hình thức, biện pháp đã có một cách sáng tạo trong điều kiện mới, phù hợp với thực tiễn chức trách, nhiệm vụ của cán bộ thanh tra ở các quận, huyện, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, hướng đến thực hiện mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đến năm 2020. Cụ thể, cần phải đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ này trên những vấn đề, như:

Nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện theo hướng sát thực, tập trung vào thanh tra những vấn đề trọng điểm, những vấn đề bức xúc trong dư luận, nhân dân; nghiên cứu, quán triệt, vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nâng cao khả năng, trình độ tổ chức thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện theo hướng nâng trình độ dự báo, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn; năng lực chủ trì, phối hợp; trình độ phân tích, tổng hợp, bao quát các hoạt động; khả năng, trình độ làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử trong thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.  

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra các quận, huyện. Thành uỷ, quận, Huyện uỷ cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ nội dung, mục đích, yêu cầu, lực lượng, địa điểm, thời gian, phương tiện cơ sở vật chất và tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng. Trong quá trình bồi dưỡng, tập huấn cần chú trọng giữa bồi dưỡng kiến thức với rèn luyện kỹ năng tiến hành các hoạt động thanh tra; lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên; kết hợp giữa phương pháp lên lớp, hướng dẫn thực hành, truyền đạt kinh nghiên với tham quan, thảo luận, viết thu hoạch sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thu hoạch sau mỗi đợt bồi dưỡng của cán bộ thanh tra một cách nghiêm túc, đúng thực chất.

Tổ chức Hội thi cán bộ thanh tra giữa các quận, huyện nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, qua đó để mỗi cán bộ thanh tra quận, huyện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhận thức lý luận, thực tiễn, kỹ năng, tay nghề.

Tổ chức hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Đây là một hình thức giúp cho từng cán bộ thanh tra học tập kinh nghiệm, cách làm hay của thanh tra các quận, huyện khác trong Thành phố Hà Nội và ở các tỉnh, thành khác trong cả nước, cũng như ở nước ngoài, qua đó nâng cao năng lực, phương pháp công tác thanh tra của mỗi người để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố, qua đó bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. 

Có thể khẳng định, năng lực công tác chuyên môn của cán bộ thanh tra ở các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội có vai trò rất quan trọng đối với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi người cũng như đối với toàn bộ đội ngũ. Hiện nay, yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặt ra yêu cầu rất cao, hơn lúc nào hết đòi hỏi phải liên tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra ở các quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phùng Thị Thủy