Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật TCD năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC” và các văn bản khác có liên quan, công tác TCD và giải quyết KNTC ở huyện Mai Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xác định công tác TCD và giải quyết đơn thư, KNTC của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, huyện Mai Sơn đã quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC” và nhiều văn bản khác có liên quan đồng thời tổ chức thực hiện hàng loạt các kế hoạch hướng dẫn triển khai của UBND tỉnh và của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Đăng trên cổng thông tin điện tử huyện, loa phát thanh, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, lồng ghép nội dung trong các hội nghị và các buổi giao ban, tập huấn hoặc tại các buổi tiếp dân...

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tính từ tháng 05/2015 đến hết tháng 08/2018, huyện Mai Sơn đã triển khai thực hiện tuyên truyền cho 2.786 lượt người. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, việc quán triệt, học tập đã giúp các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được nâng lên; các vụ việc phức tạp, dễ nảy sinh đơn thư được rà soát, chỉ đạo giải quyết, hạn chế phát sinh đơn KNTC phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, huyện Mai Sơn còn thường xuyên kiểm tra, giám sát về TCD và giải quyết đơn thư, nhất là việc tổ chức đối thoại với người dân. Trong thời gian qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC. Tính từ tháng 05/2015 đến hết tháng 08/2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 41 tổ chức và 35 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với đối với 122 tổ chức đảng và 56 đảng viên, trong đó tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định về TCD, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC; Cơ quan Thanh tra cấp huyện tiến hành thanh tra 21 đơn vị, trong đó thanh tra về thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC tại UBND các xã: Phiêng Cằm, Chiềng Kheo, Chiềng Dong, Chiềng Sung, Chiềng Mai, Chiềng Ban, Cò Nòi, Hát Lót.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã chủ động, triển khai thực hiện các quy định trong hoạt động TCD, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh; chủ động khắc phục một số hạn chế trong công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC của công dân; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC của công dân.

Ngoài ra, huyện Mai Sơn đã quan tâm tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu với nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 08/2018, Thường trực huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức 08 cuộc đối thoại, lãnh đạo UBND huyện tổ chức 14 cuộc đối thoại, trong đó có cuộc đối thoại với nhân dân bản Dôm, thị trấn Hát Lót; đối thoại trực tiếp với lái xe, chủ xe ô tô hết niên hạn sử dụng trên địa bàn huyện; đối thoại với nhân dân xã Phiêng Pằn, Chiềng Chung, Mường Bon, Chiềng Dong...

Từ tháng 05/2015 đến hết tháng 08/2018, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn huyện Mai Sơn đã thực hiện tiếp 337 lượt/336 công dân/251vụ việc; tiếp định kỳ 177 lượt/220 công dân; tiếp đột xuất 16 lượt/22 công dân; đoàn đông người có 02 đoàn. Qua phân loại có 167 vụ việc có đủ điều kiện giải quyết, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 167 vụ việc. Theo đó, đã giải quyết xong 154 vụ, việc; chuyển sang năm sau có 13 vụ việc, đang giải quyết 05 vụ, việc; không có vụ việc quá thời hạn giải quyết.

Nhìn chung, số vụ việc có xu hướng tăng nhẹ qua các năm (từ tháng 5/2015 đến 30/12/2015): Tiếp 23 lượt/23 công dân/20 vụ việc; Năm 2016, tiếp 76 lượt/82 công dân/63 vụ việc tại huyện và các xã, thị trấn; Năm 2017, tiếp 100 lượt/111 công dân/79 vụ việc tại huyện; Năm 2018 (Từ ngày 01/01 đến 30/8/2018), tiếp 138 lượt/150 công dân/89 vụ việc ở huyện và các xã, thị trấn.

Cũng từ tháng 05/2015 đến hết tháng 08/2018, huyện Mai Sơn đã tiếp nhận 1180 đơn, còn lại UBND huyện tiếp nhận 623 đơn/501 vụ việc. Trong tổng số 501 vụ, việc, có 251 vụ, việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất; 106 vụ việc liên quan đến chế độ, chính sách; Không có vụ việc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; có 15 vụ, việc liên quan đến lĩnh vực tư pháp; 129 vụ, việc khác.

Qua phân loại, xử lý: (1) Có 477 đơn/470 vụ việc có đủ điều kiện giải quyết, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết (cấp huyện và tương đương: 350 đơn/343 vụ việc, cấp xã và tương đương 63 đơn/63 vụ việc), chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 64 đơn/64 vụ việc; (2) Lưu 117 đơn (do trùng nội dung 36 đơn; do đã hết thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật 05 đơn, lí do khác 76 đơn).

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý, phân loại và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh cho thấy các cấp có thẩm quyền chấp hành nghiêm chỉnh về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết theo quy định, kết quả giải quyết và gửi thông báo kết quả giải quyết đến công dân có đơn; không để làm phát sinh nội dung đơn thư sau khi đã giải quyết.

Có thể nói, thời gian qua, công tác TCD và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Mai Sơn đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, giải quyết KNTC có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TCD, giải quyết KNTC từng bước được đẩy mạnh, hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Qua giải quyết KNTC, các cơ quan có thẩm quyền đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TCD và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có Luật TCD, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Đất đai chưa thực sự sâu rộng; Việc TCD ở một số xã còn khó khăn bất cập về địa điểm, nội quy, lịch TCD; Bố trí một số cán bộ, công chức làm công tác TCD chưa đảm bảo về chất lượng, còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên hiệu quả chưa cao; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư của Ủy ban nhân dân một số xã chưa đảm bảo theo quy định, ở một số vụ việc chưa thực hiện đúng trình tự, thời hạn giải quyết...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TCD và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong thời gian tới, cấp ủy đảng và chính quyền huyện Mai Sơn cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác TCD, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thông báo số 686-TB/TU ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị trong công tác TCD và giải quyết đơn thư.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật TCD, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TCD, giải quyết đơn thư tố cáo đến cán bộ, đảng viên. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt chức năng của Tổ hòa giải ở cơ sở trong giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, bản, tiểu khu.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt công tác TCD, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật; cấp ủy các cấp duy trì lịch TCD định kỳ, nắm chắc tình hình công dân ở địa phương, chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ cở. Tiến hành việc phân loại đơn thư đúng thời hạn để đảm bảo đơn thư được xem xét giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy trình quy định.

Bốn là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong buổi TCD, tổ chức đối thoại với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên, nhất là các trường hợp đối tượng bị tố cáo là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Năm  là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác TCD, xử lý đơn thư đối với cấp xã để có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo trong quá trình giải quyết KNTC, có những biện pháp dự phòng đối với trường hợp khiếu nại, tập trung đông người để đảm bảo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.

Ths. Bùi Thu Hà

Trường Chính trị tỉnh Sơn La

Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC”; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC”;

2. Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC;

3. ớng dẫn số 02-HD/BNCTU ngày 20/5/2015 của Ban Nội chính tỉnh uỷ về một số nội dung xử lý đơn thư, báo cáo kết quả công tác TCD, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư;

4. Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh và TCD;

5. Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số nội dung về TCD và giải quyết KNTC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước;

6. Kế hoạch số 18/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC;

7. Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, phức tạp, tồn đọng;

8. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/8/2014 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 8/12/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC;

9. Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 2/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW;

10. Báo cáo số 552-BC/HU ngày 28 tháng 9 năm 2018 của huyện ủy Mai Sơn về sơ kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW;

11. Bài viết có sử dụng số liệu trực tiếp từ các nguồn văn bản sau: Báo cáo số 552-BC/HU ngày 28 tháng 9 năm 2018 của huyện ủy Mai Sơn về sơ kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Báo cáo Số 58-BC/HU ngày 30/12/2015 của BTV huyện ủy Mai Sơn về Kết quả công tác tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn, thư năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Báo cáo số 225-BC/HU ngày 19/12/2016 của BTV huyện ủy Mai Sơn về Kết quả công tác tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn, thư năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo số 397-BC/HU ngày 18/12/2017 của BTV huyện ủy Mai Sơn về Kết quả công tác tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn, thư năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo số 544-BC/HU ngày 14/09/2018 của BTV huyện ủy Mai Sơn về Kết quả công tác tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn, thư năm 09 tháng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018.