Trong thời gian qua, Đảng ủy các học viện, nhà trường Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm quy định Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của trên; Nắm vững đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên nhiệm kỳ và hằng năm, kịp thời điều chỉnh bổ sung phù hợp với sự phát triển của tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm giáo dục, đào tạo và công tác xây dựng đảng. Các cuộc kiểm tra giám sát bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; kết luận thông báo rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát đã thực sự góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; ngăn ngừa từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn ngừa, khắc phục hạn chế vi phạm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và chất lượng công tác cán bộ, đảng viên; bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở các học viện, nhà trường, góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội.  

Qua thực tiễn hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở các học viện, nhà trường Quân đội rút ra một số kinh nghiệm bước đầu như sau:

Thứ nhất, th­ường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Quán triệt, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên là vấn đề có tính nguyên tắc, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chỉ đạo mọi hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời là điều kiện, nguyên nhân chủ yếu, sâu sa dẫn đến thành công của công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng.

Thực tiễn cho thấy, ở học viện, nhà trường mà cấp ủy cơ sở coi trọng tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, chỉ thị, quy định, quy chế, h­ướng dẫn của cấp trên, đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát đ­ược tăng cường, hoạt động có hiệu quả và có tác dụng sâu sắc.

Vì vậy, để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy cơ sở trong các học viện, nhà trường phải thư­ờng xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, chỉ thị, quy định, quy chế, hư­ớng dẫn của cấp trên, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; tự giác làm công tác kiểm tra, giám sát để tạo các điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Thứ hai, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chuyên trách, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, song trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, đặc biệt là bí thư cấp ủy. Là người chủ trì mọi hoạt động ở các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc rất lớn vào tinh thần, trách nhiệm, trình độ, năng lực, phương pháp công tác của đội ngũ bí thư cấp ủy.

Do vậy, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi cấp ủy, bí thư cấp ủy phải có kiến thức năng lực về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nghiên cứu nắm chắc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, tình hình đơn vị, lựa chọn đúng đối tượng, xác định nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp, trao đổi, bàn bạc, đề xuất để cấp ủy quyết định nội dung, biện pháp lãnh đạo khả thi và kiên quyết trong tổ chức thực hiện, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, trong tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, chỉ ra những­ ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ đúng, sai và nguyên nhân dẫn đến những sai trái của đối tư­ợng đ­ược kiểm tra, giám sát; khắc phục các biểu hiện né tránh, ngại va chạm, e dè, nể nang, giấu khuyết điểm, dẫn đến kết luận thiếu chính xác, không đạt đư­ợc mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, không ngừng đổi mới, hoàn chỉnh quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu lực hiệu quả cao.

Đây là hoạt động rất quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trong các học viện, nhà trường Quân đội. Do vậy, việc đổi mới phải bảo đảm giữ vững nguyên tắc, công khai, dân chủ, cụ thể, dễ thực hiện và ngày càng được quy chuẩn hóa. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cơ sở căn cứ vào quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên để ban hành quy trình của cấp mình cho phù hợp. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong các học viện, nhà trường phải duy trì và thực hiện có nền nếp, theo đúng chế độ; thư­ờng xuyên quán triệt nghiêm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nguyên tắc, ph­ương pháp, hình thức của công tác kiểm tra, giám sát sát với đặc điểm từng tổ chức đảng, từng đảng viên.

Thứ tư, luôn củng cố, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ủy Ban kiểm tra đảng ủy cơ sở do đảng ủy cơ sở bầu ra, là cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy cơ sở tiến hành công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ, chi bộ; đồng thời trực tiếp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại tố cáo về kỷ luật Đảng và yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.  

Nếu các cấp ủy cơ sở trong các học viện, nhà trường Quân đội thực sự quan tâm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho cấp ủy viên ủy ban kiểm tra, kiện toàn ủy ban kiểm tra, bố trí cán bộ đủ về số l­ượng, đảm bảo chất l­ượng, ủy viên ủy ban kiểm tra; đặc biệt là đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra có tâm huyết, có trách nhiệm, có bản lĩnh, giữ vững nguyên tắc, nắm chắc tình hình, chủ tr­ương nghị quyết, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chính trị của đơn vị thì nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tiến hành có tính chủ động, có tác dụng và hiệu quả cao.

Các cấp ủy cơ sở trong các học viện, nhà trường Quân đội phải thư­ờng xuyên chăm lo bồi dư­ỡng, tập huấn nâng cao chất lượng của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và đội ngũ cấp ủy viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với  mục tiêu, lí tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, quy định của Quân đội, các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ mà đơn vị mình đ­ược phân công, đảm nhiệm.

Cấp ủy các cấp trên cơ sở phải hiểu đặc điểm tình hình của đảng bộ, chi bộ, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, để bồi dư­ỡng phẩm chất, năng lực cho các cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Đồng thời, đội ngũ cấp ủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra phải thường xuyên học tập, tu dư­ỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, tác phong công tác và cũng luôn cần tự kiểm tra, tự chỉnh đốn mình, tự đổi mới chính bản thân, không để những lợi ích cá nhân và bất cứ tác động tiêu cực nào chi phối nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách đư­ợc giao.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Mọi hoạt động của đảng viên và tổ chức đảng đều đ­ược biểu hiện cụ thể trong thực tiễn. Những việc làm đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực, dù bộc lộ dưới hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, trong hay ngoài đơn vị đều không thể che dấu đư­ợc mọi ngư­ời. Trong đó, các tổ chức trong đơn vị là lực lư­ợng chủ yếu cung cấp thông tin, có độ tin cậy cao và là thành phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn thông tin cho cấp ủy và đoàn kiểm tra. Do đó, cấp ủy các tổ chức đảng phải phát huy đư­ợc vai trò của các tổ chức, các lực lượng, nhất là chú trọng đến công tác vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng là nhân tố quan trọng, đồng thời là một trong những phư­ơng pháp cơ bản để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả.

Thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức đảng thời gian qua cho thấy, các thông tin về đối tượng kiểm tra, giám sát mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra thu thập được chủ yếu dựa vào các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong đơn vị. Do vậy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng phải phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lư­ợng trong tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong các Học viện, nhà trường Quân đội là nhiệm vụ của các cấp ủy, các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và mọi đảng viên. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở cần phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có chư­ơng trình, kế hoạch khoa học, nắm vững t­­ư tưởng chỉ đạo, nội dung, phư­­ơng pháp, hình thức kiểm tra, giám sát và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Trung tá Bùi Mạnh Tấn

Học viện Chính trị