Những năm qua, cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Cấp ủy Chi bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy Chi bộ thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Cùng với đó, công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở Chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành để giáo dục, định hướng, dự báo, phân tích, đánh giá kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả mặt công tác này không ngừng được nâng lên, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhiều cá nhân được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Chánh Thanh tra Bộ tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2016 cũng là lần thứ hai Phòng Thanh tra được vinh dự đón nhận danh hiệu “Cờ Thi đua của Bộ Công an” dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Phòng Thanh tra có được thành tích nổi bật đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ, đồng thời cũng là sự nỗ lực cố gắng của tập thể chi ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị trên nền tảng một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của công tác chính trị tư tưởng và hiểu rõ đặc thù công tác, trong những năm qua, chi ủy, lãnh đạo Phòng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các biện pháp, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho CBCS trong đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Từ thực tiễn công tác của Phòng Thanh tra trong thời gian qua, có thể rút ra một số biện pháp và cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác chính trị tư tưởng như sau:

Thứ nhất, chi ủy, lãnh đạo Phòng thường xuyên quan tâm chỉ đạo CBCS, đảng viên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thanh tra Bộ nói riêng.

Việc tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị tư tưởng được đổi mới, sinh động, thiết thực hơn, động viên được CBCS, đảng viên chủ động tham gia học tập có trách nhiệm, tiếp thu hiệu quả hơn, qua đó định hướng chính trị tư tưởng đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xuyên suốt các giai đoạn phát triển của Phòng Thanh tra là một yếu tố cốt lõi giúp cho nội bộ Chi bộ, đơn vị luôn luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất, tạo không khí phấn khởi cho CBCS gắn bó với tập thể, yên tâm, tích cực trong công tác, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Thứ hai, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Với phương châm xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trước hết phải xuất phát từ chính trong công việc và ngược lại, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo giao nhiệm vụ và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát CBCS, đảng viên khi chấp hành Chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, trong đó chú trọng giáo dục nhiệm vụ công tác thanh tra và trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, mỗi CBCS, đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị được giao, có bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua do Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ phát động; đoàn kết nội bộ tốt; tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, Chi bộ trong quá trình quản lý chính trị, tư tưởng. Đây là biện pháp cơ bản, quan trọng và cấp bách hiện nay. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của cấp ủy, Chi bộ vừa có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chính trị, tư tưởng của CBCS, đảng viên, vừa góp phần “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, Chi bộ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thường xuyên đổi mới phương pháp nắm tư tưởng của CBCS, đảng viên, đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và khả năng nhận thức chính trị của CBCS, đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý chính trị, tư tưởng sát đúng. Cần phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý chính trị, tư tưởng của CBCS, đảng viên; định kỳ tháng, quý, năm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; qua đó, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác này. Chú trọng phát huy trách nhiệm chính trị của từng CBCS, đảng viên trong tự quản lý về chính trị, tư tưởng, bảo đảm không có những lời nói, hành động trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác vận động quần chúng, tạo môi trường thuận lợi để CBCS, đảng viên khẳng định mình trong thực tiễn. Qua đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cấp ủy, Chi bộ, chủ động phát hiện, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, không để xảy ra “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, luôn gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với sinh hoạt chuyên đề và công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ.

Cấp ủy, lãnh đạo Phòng thường xuyên tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng cho CBCS, đảng viên về tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là thường xuyên quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Thanh tra Bộ về việc chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tổ chức cho CBCS, đảng viên sinh hoạt chuyên đề theo quý với các chủ đề, như: Phân công và quản lý cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định về dân chủ trong một số nội dung của công tác xây dựng lực lượng CAND và “rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo của chi ủy Chi bộ trong việc chuẩn bị, triển khai và tổng kết các chuyên đề diện rộng”… Đây là một mô hình tự đào tạo có nhiều sáng tạo của Phòng Thanh tra về nghiệp vụ công tác, cũng như giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi CBCS, đảng viên trong đơn vị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ đều được triển khai thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả các vấn đề quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ; trong công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự; trong xây dựng, phát triển Đảng; trong thi đua, khen thưởng; trong lãnh đạo các phong trào thi đua… đều được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đưa ra họp bàn, xem xét, trên tinh thần hết sức công tâm, đảm bảo khách quan, dân chủ. Nhờ đó, mỗi Nghị quyết của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đưa ra đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của CBCS, đảng viên trong đơn vị. CBCS, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao một cách chủ động và có trách nhiệm, hiệu quả.

Thông qua các hình thức nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, sinh hoạt Chi bộ nền nếp. CBCS, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức tư tưởng đến hành động thể hiện trong công tác chuyên môn; trong tu dưỡng đạo đức, lối sống; trong quan hệ giao tiếp, ứng xử; trong chấp hành điều lệnh nội vụ; giữ nghiêm kỷ luật lao động; tích cực tham gia phong trào thi đua do Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ phát động.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Lưu trao danh hiệu "Quyết thắng" tặng 4 tập thể tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra CAND năm 2016, triển khai công tác năm 2017

Có thể nói, xây dựng môi trường làm việc mà trong đó, toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBCS luôn có thái độ tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, thống nhất, say mê, sáng tạo, trách nhiệm với công việc là thành quả rất đáng tự hào của Phòng Thanh tra.

Tuy nhiên, vẫn còn có CBCS, đảng viên chưa thực sự chủ động trong việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác; một số hoạt động trong phong trào của đơn vị chưa kịp thời, thiếu chiều sâu, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng chưa đồng đều…

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, khắc phục tình trạng trên, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của CBCS, đảng viên trong Phòng Thanh tra cần tiến hành nhiều giải pháp, trong đó chú ý vào một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng. Nâng cao chất lượng việc ra Nghị quyết Chi bộ, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, thực hiện nội dung, biện pháp, quy trình sinh hoạt Chi bộ trong CAND theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBCS, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, nội quy, quy định của đơn vị, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tư, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong từng thời kỳ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND. Tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm cho CBCS, đảng viên; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đối với công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của chi ủy, Chi bộ: Cấp ủy và toàn thể CBCS, đảng viên xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên, trước hết là cấp ủy và Bí thư Chi bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện công tác tư tưởng phù hợp với những thay đổi của tình hình đơn vị. Suy nghĩ tìm tòi phương thức công tác tư tưởng mới, tránh rập khuôn, hình thức, thiếu hiệu quả. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; về các mối quan hệ xã hội ở nơi công tác và nơi cư trú; về kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên và công khai chế độ, chính sách đối với CBCS. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Bốn là, phải luôn gắn công tác chính trị, tư tưởng với các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động phong trào thi đua của đơn vị. Có cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ của CBCS, đảng viên chống hành vi lạm quyền, vượt quyền để trục lợi; xử lý nghiêm những CBCS, đảng viên vi phạm làm mất lòng tin của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CBCS, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình mới./.

Thượng tá Trần Văn Lưu

Thanh tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng 4, Thanh tra Bộ Công an