Đảm bảo hoạt động tiếp công dân phải dân chủ, công khai, minh bạch

Trao đổi với Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Văn Lương cho biết, những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác TCD như: Luật TCD số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TCD; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC); Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương, về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc TCD, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân.

Quán triệt đường lối của Đảng về công tác TCD, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TCD; đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động TCD trong toàn quân. Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCD như: Chỉ thị số 612-CT/TVQUTU ngày 10/9/2014 của Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KN, TC trong Quân đội; Chỉ thị số 84/CT-BQP ngày 18/7/2014 của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác TCD, đôn đốc, kiểm tra giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong Quân đội; Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 24/8/2015 của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác TCD, giải quyết KN, TC trong Quân đội; Chỉ thị số 104/CT-BQP ngày 09/9/2018 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác TCD, giải quyết KN, TC và các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; Thông tư số 59/2016/TT-BQP ngày 21/4/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định TCD trong Bộ Quốc phòng...; đã tạo hành lang pháp lý trong công tác TCD; giải quyết KN, TC.

Cũng theo Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng Lê Văn Lương, căn cứ vào Đề án đổi mới công tác TCD của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện trong Quân đội, theo đó Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng Trụ sở TCD và đưa vào hoạt động từ năm 2015. Để duy trì và thực hiện tốt chế độ, quy định TCD trong Quân đội, cùng với việc ban hành các văn bản pháp lý, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Nội quy Trụ sở TCD Bộ Quốc phòng nhằm quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân và quy trình TCD tại Trụ sở TCD Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Lương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ảnh: L.A  

Trụ sở TCD Bộ Quốc phòng bố trí phòng TCD của Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục (Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng); Thanh tra Bộ Quốc phòng biên chế sĩ quan thường trực và nhân viên phục vụ; trong đó có sĩ quan chỉ huy điều hành chung. Bộ Tổng tham mưu, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, các Tổng cục thường xuyên bố trí sĩ quan chuyên trách trực tiếp TCD theo phân công của Thủ trưởng Cục và theo quy chế TCD; Thủ trưởng Thanh tra Bộ giao Phòng TCD theo dõi duy trì, điều hành mọi hoạt động của Trụ sở.

Bên cạnh đó, theo Đại tá Lê Văn Lương, nhằm tạo thuận lợi cho công dân cũng như các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lãnh đạo, chỉ huy Thanh tra Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai thông tin về trụ sở, nơi tiếp công dân, lịch tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định; đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân mang tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho công dân tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động tiếp công dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm TCD của cán bộ nhân viên các cơ quan, đơn vị và cán bộ tiếp công dân; nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được ghi vào sổ nhật ký tiếp công dân, việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ phải chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỉ, chính xác. Đồng thời, phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Lịch TCD được công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng để mọi người dân biết và liên hệ. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả công tác TCD đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Không chỉ vậy, Thanh tra Bộ Quốc phòng luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục công dân thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự chung, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, nhân viên đã chủ động, tích cực giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện tốt quyền KN, TC, phản ánh; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Lương, để nắm chắc tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời mọi mặt về công tác TCD đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; Bộ Quốc phòng quy định rất cụ thể chế độ báo cáo, trao đổi cung cấp thông tin về TCD, giải quyết KN, TC; quy định nền nếp, chế độ báo cáo công tác TCD; báo cáo định kỳ (hàng ngày, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, báo cáo đột xuất, báo cáo TCD trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và họp Quốc hội; cung cấp thông tin, địa chỉ trụ sở, nơi TCD, số điện thoại liên lạc của cán bộ phụ trách trụ sở, nơi TCD, cán bộ TCD, đường dây nóng khi cần thiết, khi có thay đổi. 

Có thể nói, Đảng ủy, Thủ trưởng Thanh tra Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tiếp công dân; bố trí thời gian TCD định kỳ và đột xuất đúng quy định; trực tiếp lắng nghe, xem xét và chỉ đạo giải quyết kịp thời KN, TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Thường xuyên nắm tình hình công tác TCD trong toàn quân; chỉ đạo các cơ quan chức năng, tăng cường biện pháp kiểm tra, đôn đốc, xem xét, giải quyết vụ việc, chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc TCD, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh còn để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài. “Trong thời gian tới, toàn ngành thanh tra Quốc phòng sẽ không ngừng chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC; đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể thiết thực, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác TCD, giải quyết KN, TC mà Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho”, đại tá Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Luôn lắng nghe để thấu hiểu, thông cảm đối với công dân đến làm việc

Trò chuyện với Đại tá Nguyễn Quang Ảnh, Trưởng phòng TCD, Thanh tra BQP, anh cho biết, trong quá trình TCD, cán bộ TCD gặp phải vô vàn những khó khăn, nguy hiểm. Nhiều công dân có thái độ bất cần, coi thường, đe dọa cán bộ TCD. Mặc dù đã được cán bộ giải thích, hướng dẫn nhiều lần nhưng công dân vẫn không nghe còn quát tháo, lăng mạ, chửi bới, đe dọa cán bộ và không ký vào nhật ký TCD. Bên cạnh đó, trên thực tế, một số ít cơ quan, đơn vị chưa tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh ở cơ sở để lập danh mục những nơi có đoàn đông người, có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài và vụ việc mới phát sinh để tham mưu, đề xuất báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền.

Khó khăn là thế, nhưng hiện nay, chế tài để xử lý những vụ việc tương tự như trên còn chưa rõ ràng, quân đội thì không được bắt giữ; sự phối hợp với cơ quan công an còn chưa được sâu dẫn đến có những vụ việc không được giải quyết dứt điểm và lặp lại nhiều lần.

Tuy nhiên, Phòng TCD, Thanh tra Bộ Quốc phòng luôn quán triệt cán bộ tiếp dân phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Luật TCD và Thông tư số 59/2016/TT-BQP ngày 21/4/2016 của Bộ Quốc phòng về Quy định TCD trong Bộ Quốc phòng. “Cán bộ TCD ở đây thường xuyên phải làm việc quá giờ quy định, xuyên trưa, ngoài giải quyết công việc tại trụ sở, còn phải cử các cán bộ ra tận nơi công dân tụ tập để vận động, giải thích các quy định pháp luật. Đó cũng là cách kéo người dân về phía mình không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo kích động”, Đại tá Nguyễn Quang Ảnh chia sẻ.

Ngay từ đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra Quốc phòng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 104/CT-BQP ngày 09/9/2018 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác TCD, giải quyết KN, TC và các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài. Từ đầu năm đến nay Trụ sở TCD Bộ Quốc phòng tiếp 2.165 lượt/2.285 người; giảm 86 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Phòng TCD, Thanh tra Bộ Quốc phòng tiếp 185 lượt, tăng 16 lượt và 27 người so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp nhận 136 đơn, tăng 18 đơn so với năm 2018; trong đó, có 05 đoàn đông người. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến giải quyết chế độ chính sách; tranh chấp đất đai; phản ánh, TC hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân; vi phạm nguyên tắc tài chính; vi phạm phẩm chất đạo đức và tham nhũng của cán bộ. Nói về kết quả công tác tiếp công dân, đại tá Lê Văn Lương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết, lãnh đạo Bộ luôn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Phòng Tiếp công dân.

Cũng theo đại tá Lê Văn Lương, thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch tổ chức TCD trong Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCD và đảm bảo quyền KN, TC của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp đến cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Phòng TCD kịp thời nắm tình hình KN, TC. Sau đó, có phương án TCD và phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương, không để tạo thành điểm nóng. Đồng thời, chủ động đề ra phương án xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhằm bảo đảm an toàn trong dịp diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

Lan Anh