Theo đó, tại buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở "Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ, thực trạng và giải pháp", chủ nhiệm đề tài, ThS. Phạm Thị Phượng, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động cải cách hành chính của TTCP trong các lĩnh vực. 

Cần triển khai quyết liệt hơn công tác pháp chế

Giải pháp đầu tiên ThS. Phạm Thị Phượng đưa ra là giải pháp về xây dựng thể chế. TTCP cần triển khai quyết liệt hơn công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, nhất là việc việc kiện toàn tổ chức pháp chế về tổ chức bộ máy, nhân sự và kinh phí hoạt động, đảm bảo việc ban hành thể chế gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả. Cần đầu tư thích đáng hơn nữa về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác xây dựng pháp luật.

Đối với lực lượng công chức làm công tác xây dựng thể thế mà nòng cốt là Vụ Pháp chế của TTCP cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc đối với việc thực hiện các yêu cầu, định hướng nội dung xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng cũng như các định hướng, mục tiêu mà Nghị quyết 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg đã đặt ra. Để việc xây dựng pháp luật không bị chậm, bị lùi hoặc phải xin rút khỏi kế hoạch, đặt ra yêu cầu các thành viên được phân công chủ trì nghiên cứu, xây dựng văn bản phải luôn chủ động, tích cực, bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện.

Để văn bản pháp luật có tính thực tiễn cao, hàng năm TTCP cần tổ chức theo dõi thi hành pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương theo từng chuyên đề, kịp thời nắm bắt những vướng mắc trong thực tiễn, trên cơ sở đó có đề xuất thiết thực hoàn thiện pháp luật của ngành.

"Trong thời gian tới TTCP phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thể chế pháp lý của ngành Thanh tra phải thực sự đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi." ThS. Phạm Thị Phượng nhấn mạnh.

 


Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc. Ảnh: PV 

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Trước hết, để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, ThS. Phạm Thị Phượng khẳng định, TTCP cần nâng cao chất lượng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức, về hình thức; cần tổ chức công tác tuyển dụng công chức theo nguyên tắc cạnh tranh, đảm bảo công khai, nghiêm túc và công bằng, về nội dung, ngoài những kiến thức chung về quản lý hành chính nhà nước, để trở thành công chức TTCP, người dự tuyển cần phải đáp ứng được một số tiêu chí, yêu cầu riêng so với công chức hành chính thông thường (như nhất thiết phải tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành...) và phải trải qua phần thi về kiến thức chuyên ngành, do đó cần phải xây dựng được hệ thống câu hỏi thi có tính thực tiễn, phù hợp với yêu cầu của TTCP.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần chú trọng về kỹ năng, nghiệp vụ. Đặc biệt, trong điều kiện trình độ của công chức không đồng đều như hiện nay, TTCP cần tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thành tra trong từng lĩnh vực, qua đó các chuyên gia, công chức có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu sẽ trao dồi kinh nghiệm và thực tiễn cho đồng nghiệp học hòi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực của công chức, viên chức của TTCP còn có các giải pháp khác như: tổ chức việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức một cách khách quan, không thiên vị, không hình thức; áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong các hoạt động tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh nhằm tạo động lực để công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; kiểm tra thanh tra thường xuyên trình độ, kỹ năng của công chức, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế...

Cải cách thủ tục hành chính của ngành Thanh tra theo hướng đơn giản

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động CCHC của TTCP thì cần phải nghiên cứu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính của ngành Thanh tra theo hướng đơn giản, thuận tiện cho công dân, tổ chức trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Làm được điều này cần thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ theo quy định pháp luật. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng hoặc ban hành có quy định về thủ tục hành chính phải được đánh giá tác động về thủ tục hành chính và phải được Vụ Pháp chế thẩm định về sự càn thiết, tính hợp lý hợp pháp.

"Cần thường xuyên rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của TTCP, kịp thời bổ sung, cập nhật những nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, loại bỏ những nội dung đã lạc hậu, không còn phù hơp; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng mọi hình thức thiết thực và thích hợp, trong đó chú trọng việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của TTCP. Cập nhật và duy trì thường xuyên các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ vào cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính." ThS. Phạm Thị Phượng cho biết thêm. 

Thêm nữa, cần hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của TTCP; rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính trong nội bộ TTCP, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, không hợp lý, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục theo quy định phải thực hiện.

Ngoài những giải pháp được nêu ở trên, chủ nhiệm đề tài cũng nêu thêm một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động CCHC của TTCP như: giải pháp về công tác cải cách tổ chức bộ máy; giải pháp về tài chính công; giải pháp về hiện đại hoá hoạt động quản lý hành chính. 

Có thể nói, đối với TTCP, trong những năm qua, công tác CCHC luôn được lãnh đạo TTCP quan tâm, chỉ đạo. Thời gian từ 2011 đến nay được đánh giá là một giai đoạn mà ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tựu nhất trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính có bước chuyển biến rõ rệt./.

Lan Anh