Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Long An đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh chủ động triển khai các chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hướng dẫn cho từng công chức, người lao động viết bản đăng ký cá nhân; kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, gắn với chuyên môn, nhiệm vụ của từng cá nhân và có báo cáo thu hoạch cá nhân vào cuối năm.

Chi bộ, cơ quan đã xây dựng các kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện việc rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 145-KH/CB ngày 30/11/2011 của Chi bộ Thanh tra tỉnh và Kế hoạch số 116/KH-TTr ngày 7/9/2012 của Thanh tra tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn với nhiệm vụ, công vụ của ngành để cụ thể hóa Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 179-KH/CB, ngày 14/12/2016 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và để hiện thực hóa chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng hai mô hình học tập và làm theo. Một là, thực hiện tốt công tác dân vận trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Kết quả đã vận động công dân tự nguyện rút 38/277 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 13,7%). Hai là, kể chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng, vào ngày sinh hoạt pháp luật của cơ quan, đơn vị đều cử một cán bộ, công chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua câu chuyện đó, người kể có liên hệ với thực tế việc làm được, chưa làm được của cơ quan, của cá nhân người kể để cùng rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ cùng Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với tập thể Thanh tra tỉnh Long An, năm 2017. 

Một trong những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 345 của Thanh tra Chính phủ mà Thanh tra tỉnh Long An đã làm được, đó là toàn ngành đã triển khai 479 cuộc thanh tra hành chính; kiến nghị thu hồi 22.482 triệu đồng, 73 ha đất các loại; kiến nghị xử lý hành chính 71 tập thể, 245 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 8 vụ, 13 đối tượng.

Thanh tra tỉnh đã triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính; kiến nghị thu hồi 12.461 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 16 tập thể, 40 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, 8 đối tượng. Các kết luận thanh tra đều được các ngành, các cấp đồng tình, thống nhất giúp cho sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền có nhiều thuận lợi. Thanh tra tỉnh cũng đã hoàn thành tốt các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ như thanh tra chuyên đề tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1610/UBND-NC ngày 7/5/2015 về việc hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai thực hiện, đến nay đã xử lý trùng lắp được 35 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra của 14 sở, ngành, tỉnh (trong đó có 11 lượt sở; 3 đơn vị ngành dọc).

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong giai đoạn 2012 - 2016, toàn tỉnh đã tiếp 35.192 lượt người, trong đó có 83 cuộc tiếp công dân khiếu nại đông người với 1.765 lượt người. Đối với những vụ đông người, các ngành, các cấp, các địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp, giải thích và tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đến nay tình hình các vụ khiếu kiện đông người cơ bản ổn định. Toàn ngành đã giải quyết 11.697 đơn khiếu nại, tố cáo, qua đó đã thu hồi về cho Nhà nước 2.120 triệu đồng; 15.668 m2 đất; trả lại cho công dân 4.742,5 triệu đồng; 94.763 m2 đất.

Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 565 đơn khiếu nại, tố cáo, thu hồi về cho Nhà nước 957 triệu đồng; 670 m2 đất; trả lại cho công dân 2.007,6 triệu đồng; 42.002 m2 đất.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tập trung phối hợp với Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ giải quyết xong 5 vụ, 5 người (đạt tỷ lệ 100%), công dân không còn khiếu nại.

Text Box: Đồng chí Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ cùng Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm với tập thể Thanh tra tỉnh Long An, năm 2017. Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Long An đã thực hiện triệt để chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác tham nhũng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1/6/2016. Triển khai thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đạt yêu cầu đề ra.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền khen thưởng, như: Cơ quan Thanh tra tỉnh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ các năm 2013, 2014; Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ các năm 2015, 2016; 1 tập thể phòng và 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ; 4 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả biểu dương, khen thưởng qua học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thấy: Có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; 4 đồng chí được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khen, 27 cá nhân nhận được Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh và nhiều cá nhân, đơn vị được biểu dương khen thưởng.

Có thể nói, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 345 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản trên đã tạo được chuyển biến tích cực, nhận thức tư tưởng được nâng lên rõ rệt, ý thức trách nhiệm được đề cao, từng chuyên đề được cụ thể hóa bằng việc đăng ký từng nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Từng công chức nêu cao trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc và ý thức chấp hành kỷ luật hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt công tác, nhất là việc tổ chức các hội nghị, hội thảo được tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn thiết thực, đạt hiệu quả./.

Phan Hữu Hạnh