Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84, ngày 29/8/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid - 19 và chương trình hành động, các văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 84 của Chính phủ.
Bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung rà soát, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh các dự án quan trọng của các thành phần kinh tế.

Trong đó, lưu ý các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục triển khai dự án, điều kiện kinh doanh, giao khu vực biển, sử dụng đất rừng... Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kích cầu tiêu dùng tỉnh Cà Mau năm 2020. Theo dõi sát tình hình, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu giải quyết khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, tập trung đàm phán trực tuyến, tranh thu cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khơi thông và thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là đối với mặt hàng tôm. Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình hành động số 07 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân vốn; xử lý nghiêm những vi phạm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn và chất lượng các dự án.

Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đình Thuyết