Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 trong Đảng bộ Công an Trung ương nêu rõ, năm 2017, Đảng ủy CATW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong đó trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra, nhất là những công tác lớn, trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất.

Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách, pháp luật phù hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhất là các sự kiện năm APEC 2017. Đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp nổi lên về an ninh trật tự.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: P.V

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kết quả đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Các biện pháp công tác Công an tiếp tục được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực hơn… Những kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.     

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ CATW cần tiếp tục bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

“Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục giữ vững, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Đây là một trong những yêu cầu công tác trọng tâm được Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong năm 2018, Đảng ủy CATW sẽ tập trung ây dựng Đảng bộ CATW vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND. Đảng ủy CATW  sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác; việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng; thực hiện quy chế làm việc; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt./.

Lan Anh