Khắc phục triệt để các vướng mắc, bất cập

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan, khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật. Theo đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, thống nhất với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sự cần thiết, yêu cầu xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa XII), khắc phục triệt để các vướng mắc, bất cập trong thực thi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là cần tiếp thu, thể chế các chủ trương, định hướng, giải pháp mới được chỉ ra qua tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài và Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật, hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư, dịch chuyển dòng vốn đầu tư trong khu vực, trên thế giới, cũng như tận dụng cơ hội khi nước ta tham gia các Hiệp định CPTPP, EVFTA, EVIPA...; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết quản lý; xây dựng danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn – bỏ; về ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, thống nhất bổ sung quy định nguyên tắc, điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư gắn với đáp ứng điều kiện cụ thể, trách nhiệm bồi hoàn khi không đáp ứng điều kiện; chuyển trọng tâm chính sách ưu đãi chiều rộng sang ưu đãi, thu hút đầu tư theo chiều sâu, tạo chuỗi giá trị gia tăng, các dự án lớn có tính động lực, lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo; điều tiết hợp lý nguồn lực phát triển giữa các vùng miền; bổ sung quy định cụ thể về phạm vi, tiêu chí dự án, thẩm quyền quyết định mức ưu đãi đầu tư cao hơn quy định hiện hành đối với dự án cần chính sách ưu đãi đặc biệt.

Về thẩm quyền, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, rà soát, bổ sung quy định rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng các hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm đồng bộ với pháp luật đất đai; bổ sung quy định quyền từ chối dự án đầu tư tác động đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bám sát Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030" trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến, trên cơ sở đó thể chế hóa tại dự án Luật; bảo đảm tính đồng bộ của Luật Đầu tư với quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, thuế, ưu đãi đầu tư..., xử lý bất cập giữa Luật Đầu tư và Luật Bảo vệ môi trường về quy định phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường khi quyết định chủ trương đầu tư; nghiên cứu bổ sung quy định sửa đổi vướng mắc tại Luật này và bổ sung quy định chuyển tiếp áp dụng luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân

Liên quan tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ thống nhất thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật chuyên ngành; hoàn thiện phương án quy định doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ tương ứng với các loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng thông nhất, sửa đổi, bổ sung quy định thời hạn góp vốn điều lệ của doanh nghiệp theo hướng tạo quyền chủ động hơn của doanh nghiệp; nghiên cứu hoàn thiện quy định nguyên tắc trong Luật về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh; giao Chính phủ quy định chi tiết về hộ kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Riêng dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có thể nói, đây là dự án luật với nhiều chính sách mới và khó, việc xây dựng luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thu hút đầu tư, quản lý, điều hành thống nhất, ổn định hoạt động đầu tư theo phương thức PPP; xác định rõ phạm vi áp dụng luật này, bảo đảm đồng bộ với các quy định của pháp luật về dân sự, đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, xây dựng, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công...; bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân; thiết lập công cụ giám sát, thanh tra, kiểm toán, cơ chế giải quyết tranh chấp, chế tài xử lý vi phạm trong đầu tư PPP; biện pháp hỗ trợ, bảo đảm đầu tư của nhà nước, kiểm soát rủi ro pháp lý cho Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật về một sô nội dung: nghiên cứu, quy định khái niệm dự án PPP; hoàn thiện, báo cáo Chính phủ cho ý kiến các phương án hình thành Quỹ phát triển dự án PPP; thuyết minh căn cứ, hoàn thiện quy định này phù hợp với thực tế gắn với xác định ngành, lĩnh vực trọng tâm thu hút đầu tư PPP, tránh dự án nhỏ lẻ, phân tán. Bên cạnh đó, tổng kết thi hành pháp luật, hoàn thiện quy định về tiêu chí phân loại dự án theo mức vốn phù hợp với tính chất, quy mô các dự án PPP, bảo đảm đồng bộ với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, tính ổn định của Luật này trong dài hạn./.

Lan Anh