Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cụ thể, trong Quý II/2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và của cấp ủy, ủy ban kiểm tra của đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II của Đảng ủy Khối, trong Quý I năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo. Theo đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2018; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tập trung ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ước 8 khóa XII nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tập trung công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Song song với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trương ương, Chỉ thị của Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm tới tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mình công tác, quan tâm nhiều đến những biến động của khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ở một số đảng bộ trực thuộc tiến độ còn chậm so với kế hoạch (vẫn còn 05 đảng bộ trực thuộc chưa gửi báo cáo kết quả và đề nghị xếp loại năm 2018 theo quy định); một số cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức để tập trung đổi mới và lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu; vẫn còn cấp ủy trực thuộc chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, nhất là báo cáo hàng tháng của một số đảng ủy trực thuộc chưa đảm bảo theo quy định. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào sáng 10/4. Ảnh: L.A 

Mạng xã hội không phải là nguồn thông tin chính thống

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo thực hiện tốt 3 trọng tâm công tác đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào sáng 10/4, ông Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối khẳng định, về cơ bản trong Quý 1, các đơn vị trong Khối đã đẩy nhanh kế hoạch và làm được rất nhiều việc, đạt được những yêu cầu đặt ra.

“Qua Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ, cho ý ý kiến trao đổi, góp ý, thảo luận và đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác của Quý I/2019, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ Quý II/2019”, ông Thắng cho hay.

Tựu chung lại, theo ông Thắng, có một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm nhất là về nội dung hướng dẫn, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng; việc tuyên truyền, phản bác các luận điệu của thế lực thù địch, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước trước thềm Đại hội; vấn đề nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; vấn đề tinh giảm biên chế; việc kiểm điểm, đánh giá các tổ chức và cá nhân; cách phối hợp giữa các đảng đoàn cũng như đảng ủy của các cơ quan…

Nói rõ hơn về vấn đề tinh giảm biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính tri tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ông Sơn Minh Thắng đánh giá, trong thời gian hơn nửa năm gần đây, nhiều ban, bộ, ngành trong Khối đã làm khá tốt việc này. “Chúng ta cố gắng học hỏi và phát huy những mặt đã làm tốt, khắc phục những việc chưa làm tốt rồi làm từng bước, làm sao để phù hợp với tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan”, ông Thắng nhận định.

Đáng lưu ý, đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu về việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, ông Thắng cho rằng, nên có các định hướng ở báo chí chính thống chứ không dựa theo các trang mạng xã hội; mạng xã hội chắc chắn không phải là kênh báo chí chính thống.

“Chúng ta là cán bộ, là đảng viên, khi tiếp nhận thông tin là phải có chọn lọc. Theo quan điểm của tôi, phải xin chủ trương của Ban Tuyên giáo để có định hướng, tiếp cận thông tin cho chính thống”, ông Sơn Minh Thắng nhấn mạnh./.

Lan Anh