Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Ban, Bộ ngành TW; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; thưa toàn thể Hội nghị.

Trước hết, tôi bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác các cơ quan nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII; nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính toàn quốc đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn rõ nét của một nhiệm kỳ mà điểm nổi bật nhất là: Công tác xây dựng thể chế từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá và sự quyết tâm rất cao để “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Có được những kết quả nổi bật trên, điểm mấu chốt là do có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan nội chính trong việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực.

Kính thưa Hội nghị!

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với các cơ quan nội chính, ngành Thanh tra đã tích cực triển khai sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chương trình thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng được mục tiêu phòng, chống tham nhũng, phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.   

Trong 5 năm qua, ngành Thanh tra đã tổ chức thanh tra được gần 1 triệu 200 nghìn cuộc thanh tra; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 433 nghìn tỷ đồng và hơn 84 nghìn ha đất; chuyển cơ quan điều tra 491 vụ, 701 đối tượng; kiến nghị xử lý hành chính hơn 10 nghìn tập thể và nhiều cá nhân.

Với kết quả trên cho thấy so với 5 năm nhiệm kỳ trước, số tiền mà ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước tăng gấp 5 lần; số vụ chuyển cơ quan điều tra tăng 48% và số đối tượng tăng 84%; Số tiền và tài sản mà thanh tra phát hiện, kiến nghị thu hồi bằng 5,7% tổng chi ngân sách Nhà nước 5 năm.

Điểm nổi bật nhất của Thanh tra Chính phủ 5 năm qua là, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ cũng như ngành Thanh tra đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo và tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều vi phạm, sai phạm, kiên quyết kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Trong đó, có những vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mang tính đột phá trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thu hồi nhiều tiền, tài sản có giá trị lớn về ngân sách Nhà nước, điển hình như vụ: Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần AVG; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty gang thép Thái Nguyên .v.v..

Kính thưa Hội nghị!

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành Thanh tra xác định phương châm hành động là: “Phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả đến cùng”. Để nâng hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, ngành Thanh tra đã và đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, tăng cường công khai minh mạch, khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong công tác thanh tra, kiểm toán; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; công tâm, khách quan, đặt lợi ích vì sự nghiệp chung lên trên hết, trước hết.

Hai là, chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất nội dung thanh tra trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình đất nước; lựa chọn một số lĩnh vực để thanh tra chuyên đề diện rộng, trên cơ sở đó kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn vướng mắc, bất cập, tạo điều kiện phát triển đất nước; chú trọng thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ba là, tăng cường, chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, nhất là cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, cơ quan kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để tránh chồng chéo, trùng lặp trong thực thi nhiệm vụ, tránh lãng phí nguồn lực, kém hiệu quả.

Bốn là, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngay trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là phải quán triệt, thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Năm, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tạo sự thống nhất trong xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư! Thưa toàn thể Hội nghị!

Công tác nội chính nói chung và thanh tra nói riêng còn có nhiều điều để nói và tiếp tục phải làm tốt hơn nữa. Với chúng tôi, những người làm trong các cơ quan nội chính luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người làm nội chính và cơ quan nội chính phải đặc biệt chú trọng đức Thanh liêm, Thanh khiết, phải “dĩ công vi thượng”, phải “tinh thần đoàn kết”, nêu cao tinh thần “trọng dân”, “trọng pháp”, “quang minh chính đại”. Vì nêu cao công lý và nhân nghĩa mà phải thẳng tay trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai”.

Riêng đối với ngành Thanh tra, chúng tôi đã và đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2015, đó là: “Ngành Thanh tra sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ nhận các Huân chương cao quý của Nhà nước mà còn là Huân chương trong lòng dân”.

Nhân dịp này, thay mặt ngành Thanh tra, tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngành Thanh tra mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp đó trong thời gian tới để ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xin trân trọng cám ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp!