Quản lý và sử dụng đất chưa chặt chẽ, nhiều sai sót

Theo thông báo Kết luận Thanh tra số 549/TB-TTr của Thanh tra tỉnh, việc hoàn thiện các thủ tục về giao nhận mốc giới và ranh giới còn chậm. 

Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa phối hợp với các ngành có liên quan để hoàn thiện lập biên bản việc giao nhận mốc giới và ranh giới đối với Khu Đầu mối theo quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 và khu kinh tế mở Huổi Luông theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh. 

Chưa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 9,57 ha khu vực Pô Tô xã Huối Luông để thực hiện Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh.

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai để cập nhật chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính thì chưa được thực hiện đầy đủ, đồng bộ. 

Thực hiện thủ tục hành chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Điểm d, Khoản 1, Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 còn chậm, đến thời điểm thanh tra mới có 04 hồ sơ/32 hồ sơ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc kiểm soát, thẩm định Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất còn chưa chặt chẽ dẫn đến có sai sót tại 14 hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất chưa đảm bảo thủ tục, thời gian được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 và Điều 15 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Việc triển khai quy hoạch mạng lưới điện 35KV còn chậm. Tại thời điểm thanh tra chưa có hồ sơ quy hoạch chi tiết hệ thống đường dây 35KV trong khu đầu mối cửa khẩu, nên việc thi công, lắp đặt đấu nối cấp điện phục vụ cho hoạt động kinh doanh, dich vụ của các doanh nghiệp còn chưa đồng bộ.

Đoàn thanh tra phát hiện, công tác kiểm tra quản lý sử dụng đất đai chưa thường xuyên, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khấu Ma Lù Thàng chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá nhân trong khu kinh tế, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, chưa phối hợp giải quyết dứt điểm 06 đơn của ông Vũ Văn Quyền và bà Đỗ Thị Tùng phản ánh ông Đỗ Văn Khôi lấn chiếm xây dựng nhà trên đất trúng đấu giá năm 2011 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Internet

Báo cáo thiếu 1.823 Container hàng tạm nhập, tái xuất

Thông báo Kết luận Thanh tra số 575/TB-TTr của Thanh tra tỉnh cho thấy, trong công tác tổng hợp báo cáo giữa Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ; theo dõi, báo cáo không đầy đủ do đó có sự chênh lệch số lượng Container hàng tạm nhập, tái xuất 979 Container, số liệu báo cáo gửi Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu chưa chính xác thiếu 1.823 Container hàng tạm nhập, tái xuất qua lối mở Pô Tô với giá trị là 69.000.301USD.

Trong công tác kế toán Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu còn chưa áp dụng phần mềm kế toán, việc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ chưa thực hiện khoán vật tư văn phòng, chưa xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm được theo quy định tại Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

“Công tác kiểm soát thu phí hạ tầng còn có sai sót khi thu phí đối với 06 Container hàng tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, hợp đồng thuê trung tâm thương mại Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa áp dụng hình thức đấu giá theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm của Bộ Tài Chính, phê duyệt dự toán, nghiệm thu thanh toán còn sai khối lượng, đơn giá sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, dẫn đến chênh lệch số tiền 62,056 triệu đồng.” Thông báo Kết luận Thanh tra chỉ ra.

Từ những sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý tài chính, đất đai. 

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng, tập thể, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ đối với những tồn tại, hạn chế đã nêu trên và có hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm.

Đoàn thanh tra đã phát hiện và kiến nghị qua thanh tra số tiền 74,055 triệu đồng (phí Hạ tầng cửa khẩu số tiền 12 triệu đồng; sửa chữa, cải tạo nâng cấp 06 công trình số tiền 62,055 triệu đồng). Trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách 71,058 triệu đồng; giảm trừ thanh toán các công trình, dự án số tiền 2,997 triệu đồng. Thu hồi nộp ngân sách do hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất của doanh nghiệp không đảm bảo thời gian, thủ tục theo quy định tại khoản 5, Điều 12 và Điều 15, Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, số tiền 237,300 triệu đồng.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn thiện Đề án báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cho phù hợp với quy định, đảm bảo tính pháp lý và thẩm quyền. 

Tiến hành rà soát trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đối chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với các quy định.

 Ngoài ra, cần quan tâm đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai cho công chức; hoàn thiện biên bản giao nhận mốc giới và ranh giới đối với khu đầu mối.

Không chỉ vậy, Ban quản lý phải rà soát, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lai Châu để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Triển khai quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống đường điện 35KV trong Khu đầu mối Cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

Phối hợp với Điện lực Lai Châu kiểm tra, giám sát việc thi công, lắp đặt hệ thống cấp điện, đảm bảo an toàn lưới điện.

Đặc biệt, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cần nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân, làm tốt công tác tuyên truyền, hòa giải tại cơ sở để hạn chế các khiếu kiện vượt cấp. 

Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phối hợp với UBND huyện Phong Thổ giải quyết dứt điểm vụ việc ông Đỗ Văn Khôi lấn chiếm, xây dựng trên 02 thửa đất (07 và 08) lô đất số 02 thuộc đất trúng đấu giá năm 2011 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

Lan Anh