Đã tiếp 4.617 lượt người

Năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh Bình Định đã tiếp 4.617 lượt/6.015 người đến Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 2.857 vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 34 lượt đoàn đông người/14 vụ việc, với 571 người tham gia. So với năm 2018, tiếp công dân tăng 644 lượt/748 người, vụ việc đông người giảm 12 vụ.

Qua tiếp công dân, các cấp, các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tiếp nhận, xử lý 3.188 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh, gồm 1.961 đơn KN, 290 đơn TC và 937 đơn kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2018, tổng số đơn đã tiếp nhận, xử lý giảm 238 đơn (6,95%), chủ yếu giảm về số đơn kiến nghị, phản ánh.

Trong tống số 1.961 đơn KN đã tiếp nhận, liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng có 1.464 đơn (chiếm 74,66%); về nhà ở và tài sản có 57 đơn (chiếm 2,91%); về chính sách, chế độ công chức, viên chức có 102 đơn (chiếm 5,20%); lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội có 310 đơn (chiếm 15,81%); lĩnh vực tư pháp có 27 đơn (chiếm 1,38%), về Đảng có 01 đơn (chiếm 0,05%). Trong tổng số 290 đơn TC đã tiếp nhận, liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước có 252 đơn (chiếm 86,90%); lĩnh vực tư pháp có 05 đơn (chiếm 1,72%); TC các lĩnh vực khác có 33 đơn (chiếm 11,38%). Ngoài ra các cấp, các ngành còn tiếp nhận, xử lý 937 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh khác.

Qua tiếp nhận đơn thư, các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý chuyển đơn TC, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc KN theo đúng quy định của pháp luật, lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sư việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật đối với: 1.382 đơn KN, 242 đơn TC và 937 đơn kiến nghị, phản ánh. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp có 579 đơn/vụ KN và 48 đơn/vụ TC. So cùng kỳ năm 2018, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh giảm 120 vụ KN và 07 vụ TC.

Về kết quả giải quyết KN, trong tổng số 579 vụ KN thuộc thẩm quyền, đến nay Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 530 vụ việc, trong đó giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 36 vụ; giải quyết bằng quyết định hành chính 494 vụ. Kết quả giải quyết cho thấy có 76 vụ KN đúng (14,34%), 372 vụ KN sai (70,19%), 82 vụ KN đúng một phần (15,47%). Đã tổ chức thi hành 469/519 quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết KN đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 571 triệu đồng và 3.119 m2 đất các loại, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 11.266 m2 đất các loại.

Bên cạnh đó, trong số 48 vụ TC thuộc thẩm quyền, đến nay Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 45 vụ (đạt tỷ lệ 93,75%, cùng kỳ năm 2018 đạt 94,64%). Kết quả giải quyết cho thấy có 05 vụ TC đúng (chiếm 11,11%), 25 vụ TC sai (55,56%); 15 vụ TC có đúng, có sai (33,33%). Đã tổ chức thi hành 39/45 quyết định xử lý về TC có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết TC, các cấp, các ngành đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý, củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư TC; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 13.555 triệu đồng (đã thu 1.698 triệu đồng); chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Chú trọng phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC

Liên quan tới công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, trong kỳ, các ngành, địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 28 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại 29 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kết quả kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đối với 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 thành lập Tổ Công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng để tiến hành rà soát, kiểm tra, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc KN, TC phức tạp, đông người, kéo dài vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ra Hà Nội.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC, cùng kỳ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh; thành lập 02 Đoàn công tác liên ngành ra Hà Nội để vận động công dân trên địa bàn tỉnh tập trung khiếu kiện dài ngày, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước tại Thủ đô Hà Nội về lại địa phương để đối thoại, giải quyết; tiếp tục chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TVV ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư KN, TC liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ, tái định cư để thi công, các dự án trọng điểm về hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tổ chức 43 hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật và hướng dẫn thực hiên nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho 4.674 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc cập nhật và vận hành phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và huyện tiếp tục thực hiên chương trình phối hợp với cơ quan thanh tra cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, giám sát, tham gia tiếp công dân, giải quyết nhiều vụ việc KN, TC phức tạp, đông người, tồn đọng kéo dài, nâng cao hiệu quả việc giải quyết KN, TC ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát và tham gia tiếp công dân, giải quyết các KN, TC ở cơ sở. Việc phối hợp giữa Hội Nông dân với UBND các cấp và với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết KN, TC của nông dân, tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, tuyên truvền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho cán bộ, hội viên Hội nông dân các cấp được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác hòa giải được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết, hoà giải thành nhiều vụ việc tranh chấp trong nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện hành chính./.

Lan Anh