leftcenterrightdel
 Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong Quý III/2017, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả Quyết định số 574/QĐ-TTg. Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin theo hình thức trực tuyến trong ngày 12/9/2017 cho trên 4.000 công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương. Định kỳ, có công văn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời xử lý, trả lời PAKN của người dân theo thời hạn quy định.

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn được Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định và thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống tấn công mạng.

Từ ngày đưa vào vận hành (ngày 03/4/2017) đến ngày 30/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận 808/4.302 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Trong số đó, PAKN về hành vi chiếm 81,43% (658/808), PAKN về quy định hành chính chiếm 18,57% (150/808); lĩnh vực người dân kiến nghị nhiều nhất là tài nguyên, môi trường (360/808 PAKN, chiếm 44,55%), tiếp đến lao động, thương binh và xã hội (93/808 PAKN, chiếm 11,51%), xây dựng (59/808 PAKN, chiếm 7,3%).

Văn phòng Chính phủ đã tiến hành phân loại và chuyển 457/808 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; còn lại 351 PAKN đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý.

Riêng trong Quý III năm 2017, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận được 307 PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã tiến hành phân loại và chuyển 166 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin.

Theo kết quả, tính đến ngày 30/9/2017, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 457 PAKN của người dân do Văn phòng Chính phủ chuyển để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; đã xem xét, trả lời được 236/457 PAKN, chiếm 51,64%, riêng Quý III năm 2017 đã xem xét, trả lời được 118 PAKN.

Số PAKN còn lại (221/457 PAKN, chiếm 48,36%) đang được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý PAKN

Để tiếp tục khai thác có hiệu quả công tác tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân trên Hệ thống thông tin, để Hệ thống này trở thành công cụ hữu hiệu giúp Chính phủ lắng nghe và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong Quý IV năm 2017.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, nhất là đối với các PAKN đã quá hạn chưa xem xét xử lý, trả lời người dân. Đồng thời, triển khai nghiên cứu, xem xét xử lý đối với một số kiến nghị của người dân chưa đồng tình đối với kết quả trả lời của bộ, ngành, địa phương; thực hiện kiểm tra tình hình, kết quả xử lý PAKN trong chương trình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch.

Thông tin tới các cơ quan báo, đài về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân để tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đồng thời, kịp thời cập nhật, đăng tải công khai kết quả xem xét, xử lý PAKN của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trong tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin; bảo đảm vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin được an toàn, không để xảy ra sự cố mất an ninh, an toàn thông tin mạng.

Theo Phương Nhi (Báo Chính phủ)