Căn cứ Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11 tháng 10 năm 2016 về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo văn bản số 6888/VPCP-V.I, để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền năm” 2019 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác tiêp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Đức Thiện

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, giải quyết kịp thời những KN, TC, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, tổ chức triển khai giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc KN, TC đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Đồng thời, giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KN, TC, nhất là việc giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài./.

Lan Anh