Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ: Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, trong nhiều năm qua, đặc biệt là qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động và sáng tạo triển khai sâu rộng Chỉ thị.

leftcenterrightdel
 

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm, từng đảng viên làm chủ thể để triển khai thực hiện, lấy việc nâng cao đạo đức công vụ là khâu đột phá. Toàn Đảng bộ đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời lựa chọn đúng các nội dung đột phá để triển khai tích cực. Đảng bộ Khối xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Khối xác định thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ và lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị; thực hiện 4 nội dung đột phá, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và trong xã hội với phương châm: “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”'; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá: trong bối cảnh có nhiều tác động đa chiều, phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, nhưng Đảng ủy Khối đã tích cực và chủ động, phát huy những ưu thế của Đảng bộ để triển khai Chỉ thị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có nhiều sáng tạo, sâu sát và cụ thể trong triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối đã xác định 4 nội dung đột phá là: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ để triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối cũng gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá: từ sự nghiêm túc, khẩn trương, chủ động và sáng tạo trong công tác chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt đẹp, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng văn hóa trong Đảng bộ Khối; phát huy vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, đảng viên giữ cương vị người đứng đầu ở các cơ quan Trung ương.

Trong quá trình triển khai Chỉ thị, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối, nhất là cấp cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc, toàn diện. Các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối, nhất là cấp ủy cơ sở, chi bộ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với những nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; nêu gương và tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu; công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn...

Trên cơ sở tán thành với những hạn chế, khuyết điểm đã được Đảng ủy Khối nêu trong báo cáo, đó là việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân ở một số chi bộ còn lúng túng; nội dung làm theo còn chung chung, chưa cụ thể..., đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa trở thành công việc hàng ngày, chưa thấm đẫm vào tư tưởng, tình cảm của một bộ phận đảng viên. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng chuyển biến chưa đồng bộ, chưa đều ở các ngành, các cấp; việc chỉ ra các biểu hiện suy thoái trong chi bộ, đảng bộ cơ quan vẫn chưa thực sự sâu sắc...

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể là gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với chương trình công tác của Đảng ủy Khối, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và với từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối. "Chúng ta học tập và làm theo Bác thực chất là để sống tốt hơn với mình, với gia đình, bạn bè, đồng chí; làm tốt hơn vai trò của người công dân, người cán bộ, công chức, viên chức, người đảng viên để làm việc hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn."- đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Đồng chí lưu ý trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu hơn với thế giới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực cầm quyền của Đảng, ngày càng cao, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác phải đi liền với học Bác về phương pháp tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả... Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo; tập trung giúp đỡ, hướng dẫn những đơn vị yếu kém, nhất là những đơn vị có vụ việc nổi cộm, tồn đọng, bức xúc kéo dài, tìm hiểu kỹ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan... Bên cạnh đó cần sử dụng đồng bộ và tổng hợp các giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục, hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo Bác, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện, cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích, phong trào, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống; kết hợp chặt chẽ giữa khen thưởng biểu dương và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp có vi phạm, qua đó tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên để biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khen thưởng 13 đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018./.

Dương Thái