Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được xã An Thịnh quan tâm đặc biệt

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống KT - XH khu vực nông thôn, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Công tác tuyên truyền trong việc triển khai XDNTM ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh luôn được các cấp ủy, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các thôn thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM để từ đó người dân tin tưởng tự giác và tích cực tham gia thực hiện.

leftcenterrightdel
 

Xã An Thịnh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tiến tới sản xuất nông sản sạch cho người nông dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện XDNTM.

Nhận thức của người dân về XDNTM tại xã An Thịnh

Phong trào thi đua cả nước chung sức XDNTM do Thủ tướng Chính phủ phát động đã có tác động đến sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cao và động viên tinh thần của toàn xã hội đối với nông dân, nông thôn. Nhận thức của cán bộ Đảng viên và người dân về XDNTM đã có chuyển biến rõ nét. XDNTM đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã. Dân chủ cơ sở được nâng cao hơn, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân từng bước được nâng lên.

Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết XDNTM ở An Thịnh đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình thắp sáng đường quê của Đoàn Thanh Niên xã “3 sạch, đường hoa” của Hội LHPN xã; mô hình huy động nguồn lực xây dựng các công trình mang tính văn hóa tâm linh và phục vụ đời sống dân sinh trong cộng đồng góp phần hoàn thành các tiêu chí XDNTM như thôn Thanh Hà, An Trụ, Cáp Thủy, An Phú, Lôi Châu.

leftcenterrightdel
 

Các giải pháp thực hiện

Với mục tiêu hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2018, thời điểm này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thịnh, đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo về đích theo kế hoạch đã đề ra. BCH Đảng bộ xã An Thịnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ Thị, NQ TW, của Tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo - BQL điều hành XDNTM xã, các đơn vị thôn thành lập các tiểu ban XD thôn NTM.

Cấp ủy Đảng, chính quyền phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát, từ đó đề ra giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả và bền vững.

Phải xác định rõ XDNTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối kết hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, đa dạng hóa các nguồn lực, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất cùng thực hiện XDNTM.

An Thịnh đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong XDNTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm  kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhân dân là chủ thể đồng thời cũng là người hưởng thụ trực tiếp, XDNTM sẽ làm thay đổi toàn diện, tích cực bộ mặt nông nghiệp - nông thôn. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, An Thịnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Khởi sắc nhờ nông thôn mới

Tại thời điểm bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 40-50%; xuất phát điểm rất thấp, ngành nghề phát triển chậm.  Từ khi bắt tay vào XDNTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được thay đổi đáng kể. Hệ thống hạ tầng cơ sở của xã được bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn, 100% hộ có điện thắp sáng, đến tháng 12/2017 toàn xã có 100% hộ dùng nước sạch. Xã có 1 Trường THCS, 2 Trường tiểu học, 2 Trường mầm non. Trạm y tế xã được trên công nhận là Trạm đạt chuẩn Quốc gia. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. 

leftcenterrightdel
 

Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã tăng trên 25%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tổng giá trị thu nhập ước đạt gần 400 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp - Chăn nuôi - Thủy sản 90,6 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng giá trị; giá trị thu nhập từ lương, phụ cấp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và XDCB 194,5 tỷ đồng, chiếm 50,1% tổng giá trị; giá trị sản xuất ngành mại – Dịch vụ 104 tỷ, chiếm 25,4% tổng giá trị. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, giảm hộ nghèo, số hộ giàu tăng nhanh, chiếm 65% bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện, văn minh.

Mục tiêu cần thực hiện

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí XDNTM, An Thịnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cấp uỷ, chính quyền và người dân, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện chương trình. Nâng cao trình độ nhận thức, tư duy của cán bộ, người dân về chương trình XDNTM. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở đủ mạnh để tổ chức thực hiện; khảo sát, phân loại cán bộ từ thôn đến xã để xây dựng kế hoạch, đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ giúp việc ở cấp thôn. Các thôn phải thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong huy động đóng góp của cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng công trình. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho XDNTM, nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và của huyện chỉ mang tính khuyến khích, động viên; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất; nguồn lực từ cộng đồng dân cư. Tăng cường nguồn vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Cải thiện môi trường đầu tư, có các chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong đó chú trọng đến các dự án sử dụng nhiều lao động, xây dựng các mô hình sản xuất năng suất, chất lượng, hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền từ xã đến thôn, coi việc XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Có sự thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân cùng với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã An Thịnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2018. Đưa An Thịnh trở thành một vùng quê đầy tiềm năng, văn minh giàu mạnh./.

  Nguyễn Tăng Cường

Chủ tịch UBND xã An Thịnh