Năm 2018, BHXH tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, kế hoạch tài chính, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giám định khám chữa bệnh BHYT. Đặc biệt, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 578.122 người, tăng 10.230 người (1,8%) so với cùng kỳ năm 2017, trong đó công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có nhiều chuyển biến tích cực. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.252 người, tăng 1.003 người (80,3%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 126,66% kế hoạch; Số người tham gia BHYT là 575.870 người, đạt 100,05% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: thủ tục hành chính đơn giản; thời giản xử lý công việc được cắt giảm; dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT từng bước được thiết lập theo hướng tập trung, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý.

leftcenterrightdel

Đ/c Trần Minh Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Năm 2019, BHXH tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII; đẩy mạnh các biện pháp để tuyên truyền vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động và doanh nghiệp trên địa bàn; giải quyết kịp thời, chính xác chế độ BHXH, BHTN, chi trả, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi Chính phủ có các quy định về điều chỉnh lương, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giao dịch, cụ thể  như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành tới đội ngũ công chức, viên chức BHXH tỉnh Điện Biên và BHXH các huyện, thị, thành phố. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền sâu rộng về chế độ chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

2. Phấn đấu thu BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành và vượt mức kế hoạch giao; Thu đúng, đủ, kịp thời theo tháng; Quyết liệt khai thác, mở rộng phát triển đối tượng tham gia; Đôn đốc thu hồi nợ và giảm nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT.

3. Cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT; Chuẩn bị dữ liệu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử cho người lao động tham gia BHXH, BHYT; Thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian hưởng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995 đảm bảo đúng quy định.

4. Phối hợp với các cơ sở KCB tổ chức, thực hiện tốt việc KCB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh khi tham gia BHYT; Thực hiện tốt quy trình giám định tập trung theo tỷ lệ tại các cơ sở KCB trong toàn tỉnh; đảm bảo việc thực hiện công nghệ hóa thông tin trong việc KCB và thanh toán BHYT giữa cơ quan BHXH với cơ sở KCB; Xây dựng kế hoạch công tác đấu thầu thuốc cho các cơ sở Y tế có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH, tích cực ứng dụng CNTT trong kiểm soát và thanh toán chi phí KCB BHYT; Phối hợp tốt với Sở Y tế trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT.

5. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH cho người lao động. Thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ giải quyết ngắn hạn. Phối hợp thường xuyên với Bưu điện tỉnh trong việc quản lý đối tượng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

6. Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, thanh toán kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho đối tượng tham gia và thụ hưởng; Xét duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán hàng tháng, quý, năm theo đúng quy định. Phối hợp kiểm tra tại BHXH các huyện, thị, thành phố.

7. Tiếp nhận, triển khai và nâng cấp kịp thời các phần mềm nghiệp vụ. Khai thác, sử dụng và bảo quản các chương trình công nghệ thông tin của Quản lý, trong đó theo dõi rà soát hiện trạng trang thiết bị công nghệ thông tin và có kế hoạch lập dự trù về việc trang bị mới, nâng cấp sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quản trị mạng, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính.

8. Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2017 của BHXH Việt Nam; Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo quy trình thủ tục theo quy định; Tiếp tục thực hiện kế hoạch Thanh tra kiểm tra năm 2019; Phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, truy thu BHXH, BHTN, BHYT.

9. Tiếp tục củng cố, bố trí sắp xếp ổn định bộ máy tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành; Tổ chức tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tổ chức phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2019; Khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ.

10. Thực hiện tốt chế độ thông tin, thống kê, báo cáo; Thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định; Phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN, BHYT hiệu quả.

11. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đặc biệt là việc thực hiện cơ chế “Một cửa” liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT; Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử; Công tác quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định; Thực hiện tốt Phần mềm Lưu trữ hồ sơ điện từ phiên bản 1.0.

12. Tổ chức tốt các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. Duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội./.