Năm 2020, trong bối cảnh cả nước phải tập trung đối phó với dịch bệnh COVID -19, thì công tác thực hiện các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại tỉnh nhà cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần thi đua: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững và thực hiện thắng lợi các mục tiêu”.

Tính đến 30/6/2020, toàn tỉnh có 1.648.868 người có thẻ BHYT, đạt 97,67% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đạt 86,92% tỷ lệ bao phủ dân số toàn tỉnh, trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình là 365.743 người, tăng 11.443 người so với năm 2019, đạt 95% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 341.183 người, đạt 90,04% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện là 26.103 người, đạt 86,95% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 3.813 tỷ đồng, đạt 47,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 147,1 tỷ đồng, chiếm 1.81% số phải thu, cao hơn kế hoạch BHXH giao là 0.28%.

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện theo quy định; Quy trình, thủ tục cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã được đơn giản hóa; Công tác chốt sổ BHXH do ngừng tham gia BHXH, BHTN, do chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác, giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đúng quy định tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia và đảm bảo quyền lợi trong việc thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện cấp 27.494 sổ BHXH; phát hành 381.286 thẻ BHYT; rà soát và bàn giao được 13.182 sổ BHXH, lũy kế trả sổ: 480.821. Số lao động đã trả: 346.195 sổ/347.587 số lao động hiện đang tham gia, đạt tỷ lệ 99,6%.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người thụ hưởng, đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia và thụ hưởng; Thực hiện Quy trình luân chuyển, thời gian giải quyết hồ sơ hưởng BHXH theo Quyết định 758/QĐ-BHXH ngày 31/12/2019 của BHXH tỉnh Hải Dương; Xây dựng Kế hoạch rà soát, thu thập thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt theo Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết cho 1.085 người hưởng lương hưu và  trợ cấp BHXH hàng tháng,4.746 người hưởng trợ cấp 1 lần, 52.748  lượt người hưởng chế độ ốm đau, 26.318 lượt người hưởng chế độ thai sản, 7.805 lượt người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT là :1.374.483 lượt người với tổng chi 704.800 triệu đồng. Tỷ lệ sử dụng kinh phí KCB/tổng kinh phí 06 tháng: 46,9%. Các mặt công tác khác luôn được duy trì và đảm bảo.

Việc thanh toán chi trả đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho đối tượng tham gia đã được BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các Đại lý chi trả thực hiện kịp thời, đủ số, đúng đối tượng. Phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02/2020 cùng một lần chi trả. Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4,5 theo Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 của BHXH Việt Nam và Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trong thời gian phòng chống dịch Covid -19. Phối hợp tốt với cơ quan Thuế phát triển đối tượng qua dữ liệu cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp: Căn cứ dữ liệu năm 2019 do cơ quan Thuế và dữ liệu năm 2020 do Sở Kế hoạch đầu tư cung cấp, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH toàn tỉnh chi: 3.485.139 triệu đồng. Trong đó chi từ nguồn ngân sách nhà nước: 815.445 triệu đồng, chi từ nguồn quỹ: 1.964.894 triệu đồng, chi KCB BHYT: 704.800 triệu đồng..

Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020, BHXH tỉnh tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

-   Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp người lao động là nông dân, khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.

-   Phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm vào các ngày Bảo hiểm y tế 01/7, Tháng tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên...

-   Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo dữ liệu Thuế, Sở kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp bằng các hình thức đến trực tiếp, có văn bản, điện thoại...

-   Triển khai hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống Đại lý thu Viettel thu theo quy định.

-   Kiện toàn trang Website BHXH tỉnh Hải Dương, đổi mới tuyên truyền trên mạng xã hội facebook tại Fanpage của BHXH, nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền đến người lao động và nhân dân trong tỉnh.

-   Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đơn vị quản lý với nội dung kê khai khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT, nhân thân, làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

-   Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế báo cáo tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp thực hiện tốt dự toán năm 2020. Đồng thời xây dựng dự toán chi KCB BHYT năm 2021 khoa học, chi tiết; Yêu cầu các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế trong KCB và thanh toán chi KCB BHYT; Chỉ định các dịch vụ xét nghiệm phải sát thực với bệnh cận lâm sàng, không chỉ định mang tính tầm soát, lựa chọn sử dụng thuốc đảm bảo đáp ứng cả hai yếu tố hiệu quả về điều trị và hiệu quả về kinh tế y tế. Quản lý tốt bệnh nhân điều trị nội trú qua đêm. Phòng giám định BHYT và BHXH các huyện tiếp tục giám sát chặt chẽ đầu vào, quản lý tốt bệnh nhân nội trú. Giám định chặt chẽ các chi phí KCB BHYT, từ chối ngay các chi phí không hợp lý, ghi nhận các chi phí rộng rãi làm nguyên nhân chủ quan khi đơn vị vượt dự toán năm 2020.

-   Yêu cầu các cơ sở KCB hoàn thiện việc kê khai các Danh mục phụ lục hợp đồng lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

-   Phối hợp với Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Ban thực hiện chính sách BHYT thực hiện quyết toán chi KCB 06 tháng đầu năm 2020 bằng Phần mềm giám định BHYT, theo đúng các quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, Quyết định số 2239/QĐ - BHXH ngày 26/11/2018 của BHXH Việt Nam

-   Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thực hiện Quyết định số 38/2019/TTCP ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

-   Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả BHXH 1 lần đúng đối tượng để tránh hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động theo Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

-   Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tăng cường thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, đảm báo kết luận thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định;

-   Chủ động trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng việc tăng cường tổ chức đối thoại, giải thích, hướng dẫn để công dân hiểu đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và thẩm quyền của cơ quan BHXH trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;

    Thời gian tới, BHXH tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về thu, chi BHXH, BHYT năm 2020Theo đó, các phòng nghiệp vụ, các BHXH trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức, nhân viên, đoàn viên trong hệ thống cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua mạnh mẽ, phấn đấu và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 để thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác cả năm; đóng góp những thành tích tiêu biểu vào sự phát triển của ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./