- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Ban hành Quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

leftcenterrightdel

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành 2 chương trình kiểm tra, 4 chương trình giám sát theo kế hoạch. Các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu, khuyến điểm, tồn tại, hạn chế cần khắc phục để việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp trên ngày một hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế xã, hội, ổn định tình hình địa phương.

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đơn vị. Qua kiểm tra kết luận các tổ chức Đảng có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo 01 tổ chức đảng, khiển trách 02 tổ chức Đảng.

leftcenterrightdel

 

- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 04 trường hợp, trong đó: hình thức khiển trách 01 trường hợp; cảnh cáo 03 trường hợp; UBKT Huyện ủy kỷ luật 03 trường hợp, trong đó: khiển trách 01 trường hợp, cảnh cáo 01 trường hợp, khai trừ 01 trường hợp và đề nghị UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định thi hành kỷ luật 01 trường hợp theo thẩm quyền bằng hình thức Khai trừ.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại 4 Đảng ủy trực thuộc và 11 chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra tài chính Đảng tại 4 Đảng ủy trực thuộc và 11 chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra kết luận các Đảng ủy đã thực hiện công tác thu, chi, quản lý sử dụng tài chính Đảng đảm bảo theo quy định, đáp ứng hoạt động của tổ chức Đảng.

leftcenterrightdel
 

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát cấp ủy viên cùng cấp đối với đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Công thương huyện. Qua giám sát đánh giá đúng ưu điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, yêu cầu đồng chí Trưởng phòng Công thương phát huy những ưu điểm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị được giao phụ trách.

leftcenterrightdel

- Số đơn thư tố cáo giải quyết theo quy trình là 03 đơn, trong đó công dân tố cáo 01 tổ chức Đảng và 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận các nội dung công dân tố cáo không có căn cứ giải quyết.

- Thi hành kỷ luật đảng viên: Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên, Trong đó: khiển trách 31 trường hợp, cảnh cáo 11 trường hợp, cách chức 01 trường hợp, khai trừ 07 trường hợp và đề nghị xóa tên 13 trường hợp. Quyết định đình chỉ đối với 08 đảng viên vi phạm pháp luật hình sự.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Nam Trực nói chung, của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở nói riêng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Nam Trực ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hà Duy Tiên - TVHU, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Nam Trực

Trần Văn Hùng - Tạp chí Thanh tra