leftcenterrightdel
 

Theo đó ngày 25/12/2017 Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV đã ban hành các Quyết định: QĐ sô 2312/QĐ-TKV về việc sáp nhập Công ty than Hồng Thái-TKV vào Công ty than Uông Bí- TKV; QĐ số 2313/QĐ-TKV ngày 25/12/2017 về việc chấm dứt hoạt động Công ty than Hồng Thái-TKV,kể từ ngày 01/01/2018 và công văn số 6145/TKV-TCNS của Tổng giám đốc TKV về triển khai phương án sáp nhập Công ty than Hồng Thái- TKV vào Công ty than Uông Bí-TKV.

Đây là chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước và của Tập đoàn TKV trong quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN  đã được tập thể lãnh đạo Công ty than Uông Bí- TKV cùng toàn thể hệ thống chính trị, đoàn thể quán triệt sâu sắc chủ trương của TKV, tổ chức phổ biến tuyên truyền tới mọi người lao động để hiểu rõ, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, Công ty than Uông Bí đã xây dựng phương án chi tiết, thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuẩn bị các điều kiện đáp ứng cho công tác tiếp nhận bàn giao Công ty than Hồng Thái-TKV vào Công ty than Uông Bí-TKV đảm bảo theo đúng chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn TKV. 

leftcenterrightdel

Quá trình triển khai được sự thống nhất cao của 2 đơn vị về trình tự, phương pháp tiến hành, lộ trình thực hiện theo đúng tinh thần các quyết định của TKV. Công ty than Uông Bí-TKV thực hiện tiếp nhận nguyên trạng lao động, tài sản, các nguồn lực khác... từ Công ty than Hồng Thái.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, bình thường của các phân xưởng, đơn vị thuộc Công ty than Hồng Thái, Công ty than Uông Bí-TKV đã ban hành các Quyết định tiếp nhận toàn bộ nhân lực, bổ nhiệm cán bộ thuộc các đơn vị của Công ty than Hồng Thái về Công ty than Uông Bí và sắp xếp điều chỉnh lại tên gọi các phân xưởng phù hợp với thực tế của Công ty than Uông Bí-TKV.

Tổ chức, triển khai hướng dẫn, phổ biến các quy định, quy trình, an toàn, biện pháp thi công, các chế độ chính sách liên quan đối với người lao động và các mặt công tác quản lý các lĩnh vực hoạt động... của Công ty  than Uông Bí-TKV tới  cá nhân người lao động, các đơn vị liên quan.

Tổ chức tiếp nhận bàn - giao tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ và các mặt hoạt động...  Các phòng, phân xưởng triển khai việc phân công giao nhiệm vụ cho các cá nhân theo quyết định của Giám đốc Công ty than Uông Bí-TKV ...với mục tiêu duy trì ổn định hoạt động sản xuất của các đơn vị ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, ổn định tu tưởng, việc làm cho người lao động.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai từng bước thận trọng nên đến thời điểm 01/01/2018 các công việc liên quan tới công tác sáp nhập Công ty than Hồng Thái vào Công ty than Uông Bí-TKV cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển của Công ty than Uông Bí trong những năm tới,  Công ty đã lập quy hoạch phát triển giai đoạn 2018-2030 tầm nhìn đến 2050 nhằm đảm bảo cho người lao động yên tâm có đủ việc làm, thu nhập ổn định. Chuẩn bị kỹ phương án tổ chức sản xuất, trên cơ sở tài nguyên đã được thăm dò bổ sung, triển khai lập các dự án mỏ mới báo cáo Tập đoàn để triển khai đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định lâu dài đó là:(i) Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150/- 400 mỏ Tràng Bạch. (ii) Dự án khai thác tầng lò giếng dưới mức +131 mỏ Đồng Vông. (iii) Dự án khai thác mỏ Uông Thượng mở rộng - Đồng Vông. Sản lượng 2,3-2,4triệu tấn/năm giai đoạn từ năm 2018 - 2027; và từ năm 2028 - 2035 duy trì mức sản lượng 2,65-:-3,0 triệu tấn/năm, sau năm 2035 duy trì sản lượng từ 3 - 3,4 triệu tấn/năm.

Theo đó, năm 2018 Công ty ưu tiên tập trung cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể:

Bố trí nhân lực để đạt công suất thiết kế mỏ Tràng Bạch 1,2 triệu tấn/năm; Duy trì sản lượng ổn định hiện tại tại các khu vực còn lại để đạt 1,1 triệu tấn.

Tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm.

Chuẩn bị nguồn nhân lực, các điều kiện để triển khai các dự án chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2018-2035 và giai đoạn sau 2035.

PV