Năm 2017, là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa (XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, Ngành Giáo dục Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, với sự nỗ lực, cố gắng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra; hoàn thành 100% nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho ngành.

1.     Sở GD & ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 06 đề án đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định, trong đó 03 đề án đã được HĐND tỉnh thông qua: Chế độ chính sách cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/20116/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non đến năm 2030; Sắp xếp mạng lưới các trường PTTH công lập hiện có đến năm 2025. Hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh 03 đề án: Phương án tuyển dụng giáo viên chất lượng cao cho khối các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2025; Xây dựng thí điểm mô hình trường học thông minh.

2.     Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy hành quy định định mức bình quân học sinh/lớp và định mức cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập; Phương án sắp xếp, điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông; giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư, hợp đồng lao động không đúng quy định; rà soát việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục để giao biên chế cho phù hợp; phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho các trường học đảm bảo tỷ lệ 10%, tạo điều kiện cho các đơn vị, trường học hoạt động, hạn chế và chấn chỉnh tình trạng “lạm thu” trong các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

3.     Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới công tác quản lý, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý giáo dục. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác hướng nghiệp. phân luồng sau THCS và THPT, giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, khả năng của mình. Triển khai, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động thanh tra theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 39/2013/TT - BGDĐT của Bộ GD& ĐT, tập trung thanh tra công tác quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, khắc phục những bức xúc còn xảy ra trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại các trường mầm non và tiểu học; dạy thêm và thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách sai quy định; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai tại các cơ sở giáo dục.

4.     Công tác chỉ đạo, điều hành từ Sở đến các đơn vị, trường học đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả; công tác quản lý giáo dục đã từng bước được đổi mới; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực quản lý đối với giáo viên, cán bộ quản lý của các cấp học, bậc học đưcọ tổ chức thường xuyên. Kỷ cương, nề nếp trong các đơn vị, cơ sở giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đánh giá, xếp loại đơn vị trực thuộc gắn với các tieu chios cụ thể, từ đó tạo động lực phát triển, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những nỗ lực, cố gắng đạt nhiều thành tích.

5.     Quy mô, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp lại còn 2.111 trường, giảm 42 trường (do ghép, sáp nhập các trường tiểu học và THCS, theo Quyết định số 1508/QĐ - UBND của UBND tỉnh); công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố; tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt 86,6% (xếp thứ Nhất các tỉnh Bắc Trung bộ). Toàn tỉnh có 1.314 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 62,2%, vượt 21 trường so kế hoạch đề ra (xếp thứ Nhì các tỉnh Bắc Trung bộ). Chất lượng giáo dục đã có bước chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp học, bậc học. Chất lượng giáo dục miền núi ngày càng được nâng lên và rút ngắn dần khoảng cách so với miền xuôi; 100% Trường DTNT đều tổ chức học 2 buổi/ngày, học sinh được bố trí ăn, ở tại trường đúng quy định. So với năm 2016, tỉ lệ học sinh khá, giỏi cấp THPT tăng 2,77%, cấp THCS tăng 1,29%; tỷ lệ học sinh yếu kém cấp THCS giảm 1,35%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao hơn năm trước. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa Thanh Hóa liên tục trong tốp đầu của giáo dục cả nước. Năm 2017, đạt 52 giải quốc gia, trong đó có  2 giải Nhất (xếp thứ sáu trên 63 tỉnh thành); có 2 học sinh đạt Huy chương Olipic quốc tế (đạt 1 HS Vàng môn Toán, 1 HC Bạc môn Sinh), 1 học sinh được tặng Bằng khen môn Vật lý khu vưc Châu Á - Thái Bình Dương. Toàn tỉnh có hơn 20.000 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, chiếm tỉ lệ 45%; với 629 học sinh đạt 27 điểm trở lên/3 môn thi vào đại học tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (tăng 552 học sinh, so với năm 2016), trong đó có 3 học sinh đạt điểm tối đa 30/3 môn thi, xếp thứ nhất cả nước. Phong trào xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục là điểm sáng của giáo dục cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Giáo dục Thanh Hóa còn những hạn chế, khó khăn và bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trước yêu cầu về đổi mới giáo dục, đó là:

-         Yêu cầu phát triển giáo dục ngày càng cao, các điều kiện đáp ứng để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục còn khó khăn.

-         Các quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giáo dục còn bất cập; đội ngũ giáo viên vẫn còn thừa, thiếu cục bộ, không đồng  bộ về cơ cấu bộ môn chưa được khắc phục triệt để; các trường mầm non và tiểu học miền núi còn nhiều điểm lẻ.

-         Việc thực hiện đổi mới phương phap dạy học của một bộ phận giáo viên còn hạn chế, chậm thay đổi. Vẫn còn đơn vị, trường học chưa trú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, hiện tượng bạo lực học đường, một bộ phận học sinh vi phạm Điều lệ  trường học vẫn còn xảy ra.

-         Một bộ phận cán bộ, giáo viên lập trường tư tưởng, chinh trị không vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế; còn có giáo viên tư tưởng bất mãn, đơn thư khiếu kiện kéo dài, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, có tư tưởng dao động trước những hiện tượng tiêu cực vi phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên.

-         Tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu tuy đã được chấn chỉnh quyết liệt nhưng vẫn còn diễn ra gây bức xúc trong dư luận xã hội, Báo chí phản ánh. Yêu cầu về đổi mới giáo dục cần phải là đồng bộ, nhanh và khoa học trong khi nhận thức và hành động của gia đình, nhà trường, xã hội, của người dạy và người học còn chậm.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,   toàn ngành tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp trong tâm sau:

Một là, tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu trong năm học 2017 - 2018. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW về dổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm tạo dự chuyển biến mới về nhận thức và hành động  của đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, sự dồng thuận của toàn xã hội  trong việc đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hai là, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung các đề án, kế hoạch và quy hoạch phát triển GD& ĐT cho phù hợp với việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Ba là, tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết tại hội nghị lầm thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW và nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bốn là, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương IV về việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục; các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020; Đề án sắp xếp mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học để tập trung đầu tư CSVC, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Đề án xây dựng các trường THPT để đạt chuẩn quốc gia; Đề án mở rộng, nâng cấp khu nhà ở nội trú cho học sinh các trường THCS, THPT các huyện miền núi cao; Đề án bố trí, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đến năm 2020, nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo  và CBQL giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; rà soát và từng bước bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo hợp lý, khắc phục những khó khăn, bất cập để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Sáu là, tích cực chuẩn bị các điều về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bảy là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục. Trong đó, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân; giáo dục  thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp  cho học sinh; kết hợp hài hoà giữa dạy chữ, dạy người và dạy nghề; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện và hiện đại.

Tám là, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá, nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học.

Chín là, đẩy mạnh việc đổi mới mạnh công tác thành tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất về những vấn đề bức xúc dễ xảy ra sai phạm, xử lý nghiêm các sai phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương trong ngành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục; đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh., sự phối hợp, ủng hộ, đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tọc trong tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý,  giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn ngành, Giáo dục Thanh Hóa nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018!.

Phạm Thị Hằng