Cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,5% (so với cùng kỳ), giá trị sản xuất đạt 5.450 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ, trong đó: Nông – lâm – thuỷ sản, đạt 1.870 tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch, tăng 7,8% so cùng kỳ; công nghiệp xây dựng, đạt 2.230 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch, tăng 20,5%  cùng kỳ; dịch vụ, đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 76,7% kế hoạch, tăng 14,8% cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tiếp tục phát triển; công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện; các lớp khởi sự DN, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nhân được triển khai, đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển DN của huyện, 9 tháng đầu năm thành lập mới 80 doanh nghiệp, vượt 33,3% kế hoạch tỉnh giao, vượt 3,8% huyện giao, nâng số doanh nghiệp lên 306 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sản phẩm từng bước khẳng định trên thị trường, như rượu Chi Nê, tôm nõn, mực khô, mắm tôm, sản phẩm nghề rèn Tiến Lộc… Các Hợp tác xã đang từng bước củng cố, đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất của nông dân. Triển khai lập quy hoạch, bổ sung Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Hậu Lộc; Đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp, giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 21,2% cùng kỳ; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu đạt 32,5 triệu USD, tăng 25% cùng kỳ; hàng hoá và dịch vụ đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, các cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và của huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả; lựa chọn 12 mô hình điểm về phát triển sản xuất, với kinh phí được hỗ trợ 1 tỷ đồng; 3/3 đơn vị xã đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ xi măng, số lượng 90 tấn. Tập trung chỉ đạo 03 xã Hưng Lộc, Mỹ Lộc và Liên Lộc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 410 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí; có 8 xã về đích nông thôn mới, chiếm 32%; 13 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, chiếm 52%; 03 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, chiếm 12%; 1 xã đạt 9 tiêu chí (cầu Lộc), chiếm 4%. Chỉ đạo xã Hưng Lộc chuẩn bị tốt các nội dung tham dự cuộc thi “Nhà nông tài giỏi năm 2018”, đứng thứ 2 cụm số 1.

Ngoài ra, Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục ở các cấp học đều cao hơn so với năm học trước, chất lượng giáo dục mầm non tăng 1,8%; chương trình tiểu học đạt tốt; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; THPT đạt 98,96%; GDTX đạt 100%.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm, chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên; công bố công khai cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết 182 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Hậu Lộc, riêng lĩnh vực tư pháp, đất đai, tài nguyên và môi trường cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định…

Để hoàn thành nhiệm của năm 2018, trong những tháng cuối năm, huyện Hậu Lộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh các loại cây trồng vụ thu mùa để tạo quỹ đất sản xuất cho vụ đông; mở rộng diện tích vùng sản xuất cây trồng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp tục làm tốt công tác thủy lợi mùa khô, thực hiện cày ải ở những diện tích không sản xuất vụ đông. Chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân, thông báo sớm bộ giống cho từng xã; quản lý thật tốt chất lượng giống, các loại vật tư nông nghiệp... Tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; tiếp tục thực hiện dự án phát triển rừng đến năm 2020, nhất là rừng ngập mặn ven biển quy hoạch trồng rừng năm 2018.

Từng địa phương rà soát, đánh giá trên từng tiêu chí, để có giải pháp củng cố các tiêu chí hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2018, các xã còn lại đạt từ 1- 2 tiêu chí.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, TTCN và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng, giá cả các loại hàng hoá và dịch vụ, đảm bảo vệ sinh ATTP, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Chuẩn bị thật tốt kế hoạch đầu tư năm 2019; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư và công tác xây dựng cơ bản trong dân; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường giám sát, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao chất lượng công trình. Đẩy nhanh tiến độ GPMB, đối với các trường hợp đã đủ điều kiện bàn giao mặt bằng nhưng người dân cố tình chây ì thì tổ chức cưỡng chế, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cấp để chậm trễ trong công tác GPMB, không đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Rà soát các nguồn thu còn lại quý 4/2018 để tăng cường các biện pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế, nhất là nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thu các khoản đóng góp không đúng theo quy định....

Huyện Hậu Lộc cũng tiếp tục nâng cao công tác quản lý giáo dục; ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học mới; tập trung tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, duy trì và nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn; giải quyết tốt tình trạng thừa thiếu giáo viên trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu không đúng theo quy định. Tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng phân hiệu II, trường mầm non xã Ngư Lộc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu việc tham mưu, đề xuất, xử lý công việc chậm, chất lượng kém và sai quy định./.