Về công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật và ban hành văn bản, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng 07 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình; sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn; quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh chủ tịch hội, phó chủ tịch hội đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và đôn đốc thực hiện. Đồng thời, xây dựng nhiều báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực của ngành để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng nhiều dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh.

leftcenterrightdel
Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình 

Trong công tác tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “ tiếp tục đổi mới, hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ kế hoạch biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019; kế hoạch tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018.

Đối với công tác cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương, Sở đã trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; xem xét, bổ nhiệm các chức danh của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu UBND tỉnh triển khai việc rà soát, hoàn thiện và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018; phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng tin học năm 2018.

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong 6 tháng đầu năm Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực; công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra về CCHC tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Với mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước; đảm bảo các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch.

Trong công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bố trí công chức cấp xã còn thiếu; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thi công thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh. Sở đã chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc thực hiện thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo đúng kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel

Cải cách hành chính góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Bình 

Công tác khen thưởng kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt việc tham mưu lựa chọn đại biểu và tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Việc thu, nộp, chỉnh lý tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, quản lý hồ sơ, tài liệu, lập hồ sơ công việc được triển khai thường xuyên. Công tác QLNN về tôn giáo đạt được nhiều thành tựu, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đúng với pháp luật.

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong các lĩnh vực công tác của ngành; đề xuất tham mưu triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực công tác nội vụ đảm bảo kịp thời, đúng các quy định hiện hành.

Có thể thấy rằng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trong ngành đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, tạo bước đột phá trong việc tinh giản bộ máy, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn và trong cả nước./.

Duy Phường