Để thực hiện thành công Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tăng cường các giải pháp để thực nhiệm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bằng mọi giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH , BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 28 -NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Phấn đấu năm 2019 đạt từ 90% dân số có thẻ BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, giảm phiền hà, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân khi tham gia...

- Tiếp tục thực hiện giải quyết các chế độ BHXH kịp thời, chính xác, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia.  

- Phối hợp với ngành y tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh. Tăng cường các giải pháp  kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; Tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

- Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, có các biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng chính sách của nhà nước trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, nhất là chế độ ngắn hạn, chế độ BHTN; Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, đảm bảo phát huy hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, tuyên truyền về tầm quan trọng của Nghị quyết 21/NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, tuyên truyền về các chính sách, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, xem đây là biện pháp cơ bản và chủ yếu phát triển đối tượng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; Nhấn mạnh vai trò trụ cột, vị trí, ý nghĩa của BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội. Sử dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, huy động nhiều đơn vị tham gia thực hiện. Cùng với đó là động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật BHXH, BHYT.

- Phát động phong trào thi đua trong và ngoài Ngành, nhất là phong trào thi đua nước rút tạo động lực thúc đẩy cán bộ, CCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG