Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững (GNBV) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số hộ nghèo trong toàn tỉnh Quảng Trị chiếm 15,43% (24.579 hộ), hộ cận nghèo chiếm 7,10% (11.319 hộ). Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 1,83% (tương ứng giảm 2.811 hộ nghèo), đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (KH đề ra giảm từ 1,5-2,0%). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 11,52% (19.541 hộ nghèo) đầu năm 2018 xuống còn 9,69% (16.730 hộ nghèo) cuối năm 2018. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo Đakrông (theo NQ 30a) năm 2018 giảm 5,92% (tương ứng giảm 458 hộ nghèo), đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên 4%. Tỷ lệ hộ nghèo huyện Đakrông giảm từ 45,64% (4.486 hộ nghèo) đầu năm 2018 xuống còn 39,72% (4.028 hộ nghèo) cuối năm 2018. 

leftcenterrightdel
 Mô hình trồng chuối tạo ra sản phẩm chuối hàng hóa góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện Hướng Hóa

Đạt được những kết quả trên có vai trò đặc biệt quan trọng của các nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV của trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác với tổng kinh phí ước đạt trên 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vai trò tham mưu của Sở LĐTBXH là vô cùng quan trọng.

Theo đó, Sở LĐTBXH đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/NQ-QH của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các chính sách giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 3 năm (2016-2018) thực hiện Dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu tại địa bàn các xã vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng dự thảo và trình Ban cán sự UBND tỉnh về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 53-CTHĐ/TU, ngày 13/11/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 15-Q/TW, ngày 01/6/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách người có công trên địa bàntỉnh giai đoạn 2018 - 2020”. Theo đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công trong thời gian tới.

Tham mưu trình Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh ban hành Kế hoạch số 709/KH-BCĐ ngày 05/3/2018 về việc kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và đã giao chỉ tiêu giảm số lượng hộ nghèo năm 2018 cho từng huyện, thị xã, thành phố và giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số lượng hộ nghèo (có chủ hộ nghèo là hội viên các đoàn thể) cho các đoàn thể cấp tỉnh: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị. Phối hợp với các đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững thông qua thực hiện hoạt động đối thoại, nói chuyện chuyên đề về giảm nghèo tại 24 xã, phường, thị trấn, đặc biệt ưu tiên truyền thông công tác giảm nghèo tại địa bàn các xã ở vùng xa, vùng khó khăn và vùng dân tộc thiểu số.

Triển khai, hướng dẫn các địa phương việc cập nhật và sử dụng phần mềm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển giao về dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. 

leftcenterrightdel

Hội thảo về công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách NCC, giai đoạn 2018 - 2020 do Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị tổ chức. 

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị cần tổ chức thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng; truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm giảm nghèo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, đặc biệt là huy động nguồn lực trên địa bàn, nguồn lực của chính người nghèo, khai thác những tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn hướng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Vận động các doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo giữa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các tổ chức đoàn thể nhân dân (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị).

Tổ chức Hội nghị biểu dương hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững lần thứ I/2019. Tập trung chỉ đạo giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công. Phấn đấu không còn hộ gia đình chính sách người có công thuộc hộ nghèo.

PV