Ông Nguyễn Quốc Sử, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá (người đứng) cám ơn Đoàn thanh tra đã giúp UBND thành phố và các đơn vị nhận ra được những hạn chế, thiếu sót; đồng thời chỉ đạo Thanh tra thành phố Rạch Giá tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; Ông Nguyễn Quốc Sử giao ông Lê Thanh Mai, Phó chủ tịch UBND thành phố tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân sai phạm, báo cáo về Thanh tra tỉnh trong 15 ngày theo Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Kết quả thanh tra cho thấy: Từ năm 2014 đến nay, UBND thành phố Rạch Giá có quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Phòng LĐ-TB-XH Rạch Giá kịp thời tham mưu cho UBND thành phố quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cơ bản đúng quy định. UBND phường Vĩnh Thanh, UBND phường An Hòa quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cơ bản theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố Rạch Giá trong tổ chức thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, nhất là việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; công khai tài chính ngân sách. Một số phòng, ban chuyên môn, UBND phường thực hiện chưa nghiêm, lúng túng trong việc kê khai, công khai, có trường hợp còn vi phạm về thời gian kê khai; bản kê khai của các đối tượng phải kê khai còn nhiều sai sót; việc quản lý tài chính ngân sách của Phòng LĐ-TB-XH, UBND phường An Hòa, UBND phường Vĩnh Thanh còn xảy ra nhiều khuyết điểm sai phạm với tổng số tiền 212,5 triệu đồng. Phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá quản lý sử dụng một số nguồn kinh phí được giao chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tham mưu cấp phát và thanh quyết toán kinh phí quà tết cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo không đảm bảo về trình tự, thủ tục, không đúng thực tế; thiếu kiểm tra, giám sát nguồn kinh phí thực hiện chương trình Dự án trẻ em năm 2015, dẫn đến Phòng LĐ-TB-XH; UBND 12 phường, xã và 03 điểm trường thanh toán sai quy định. UBND phường An Hòa, Phường Vĩnh Thanh thực hiện công tác quản lý ngân sách, sử dụng các nguồn quỹ chưa được chặt chẽ, thiếu kiểm tra, chấp hành chưa nghiêm một số quy định về thanh toán và sử dụng nguồn quỹ dẫn đến chi sai, chi vượt quy định, chi không đúng thực tế.

Ngày 01/6, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luận số 03/KL-TTr về nội dung thanh tra nêu trên. Theo đó, ông Phạm Hoàng Nam đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc công khai minh bạch tài sản, thu nhập; công khai tài chính ngân sách nhằm phòng ngừa tham nhũng; các khoản vận động, hỗ trợ cần tập trung về một đầu mối và giao cho cơ quan có chức năng quản lý theo quy định; chấn chỉnh ngay việc hỗ trợ tiền tết sai đối tượng. UBND phường An Hòa phải thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch tài sản, thu nhập, công khai tài chính ngân sách; Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Rạch Giá phải thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch PCTN theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm trong kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. Chấm dứt ngay việc thanh toán không đúng thực tế, chi vượt quy định, sai chế độ, không đúng dự toán được giao. Các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu chi ngân sách và sử dụng các nguồn quỹ. Về tổ chức, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; Thu hồi nộp ngân sách tỉnh tổng số tiền: 212,5 triệu đồng. (Được biết, quá trình thanh tra, các tổ chức, cá nhân sai phạm đã khắc phục, nộp ngân sách trên 175 triệu đồng).

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam yêu cầu trong 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản Kết luận xử lý, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá, Trưởng phòng LĐ-TB-XH thành phố Rạch Giá, Chủ tịch UBND phường An Hòa, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thanh và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung Kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh theo quy định./.

Nguyên Hương

(Thanh tra tỉnh Kiên Giang)