Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 13/01/2020 cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết có hiệu quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo đó, UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 thông qua ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 13/3/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và tiến hành kiểm tra theo lịch đối với 10/32 đơn vị xã, phường, đạt tỷ lệ 31,2% so với đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Năm qua, thành phố đã thực hiện 11 chuyên mục về cải cách hành chính, mỗi chuyên mục có thời lượng khoảng 10 phút bao gồm 2-3 bài bản tin ngắn gọn, đưa tin về các nội dung về hoạt động cải cách hành chính của thành phố, một số thông tin cần thiết về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong một lĩnh vực nhất định, những tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đợt kiểm tra của thành phố đã thực hiện ghi hình, phỏng vấn nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã, phường để làm tư liệu viết bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của địa phương.

leftcenterrightdel
 Các thủ tục hành chính được UBND phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên niêm yết công khai để các tổ chức, cá nhân nắm bắt. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đôn đốc UBND các phường, xã sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải các thông tin về tổ chức hoạt động các lĩnh vực của đơn vị.

Công tác ban hành văn bản được chú trọng nâng cao chất lượng, cụ thể hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thể thức, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật.

Các văn bản hành chính của thành phố, các Nghị quyết của HĐND thành phố và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố đảm bảo về mặt nội dung, thẩm quyền, đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn theo kế hoạch; công tác chứng thực, quản lý hộ tịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật lao động, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức; tổ chức kiểm tra công tác tư pháp tại 28 đơn vị phường, xã theo kế hoạch đề ra.

Công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các TTHC thuộc các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu.

Công khai đầy đủ thông tin tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính để tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại UBND thành phố được biết. Công khai danh sách, số điện thoại của từng cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và người đứng đầu bộ phận một cửa thành phố.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết TTHC thành phố đã hoàn thiện và được đưa vào hoạt động để phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Duy trì và sử dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông từ cấp xã, thành phố đến cấp tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND thành phố đã tiếp nhận 12.034 hồ sơ (trong đó có 2.904 hồ sơ mức độ 3, 63 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích); đã giải quyết xong đúng hạn và trước hạn 11.861 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 173 hồ sơ.

TTHC đã được UBND các xã, phường chia thành từng lĩnh vực riêng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Mức thu phí và lệ phí, hồ sơ, thời gian giải quyết công việc tại các lĩnh vực: Địa chính - Xây dựng; Tư pháp - Hộ tịch; Lao động TB&XH; Xây dựng; Thanh tra; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa Thông tin và các quy định, quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đã được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Áp dụng Hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại kết nối từ cấp xã, thành phố đến cấp tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới, hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được UBND thành phố quan tâm thường xuyên, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển mọi mặt của thành phố.

Tiếp tục thực hiện khoán kinh phí tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, giao theo vị trí việc làm. Các đơn vị đều chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định. Tăng tiết kiệm chi để đầu tư mua sắm tài sản trang thiết bị phục vụ và góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên.

UBND thành phố đã triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2020, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được xây dựng với 5 nhóm nội dung, kết quả thực hiện đạt tỷ lệ 90% kế hoạch, cụ thể:

100% các đơn vị xã, phường đã thực hiện chữ ký số chuyên dùng trong điều hành công việc; 100% các đơn vị, địa phương đã thực hiện duy trì kết nối hệ thống một cửa điện tử thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết nối, liên thông đồng bộ hệ thống một cửa điện tử các cấp, tích hợp liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Quốc gia.

100% xã, phường được cung cấp Trang thông tin điện tử và thực hiện cập nhật các thông tin của cơ quan, đơn vị trên hệ thống.

Thành phố duy trì có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích. Tuy nhiên số lượng hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn ít, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với TTHC được áp dụng tại UBND thành phố và UBND các xã, phường; Thường xuyên thực hiện đúng việc đánh giá, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Từ những việc làm trên, thành phố Thái Nguyên công tác cải cách hành chính đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ như:

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông từ cấp xã, thành phố đến cấp tỉnh được triển khai thực hiện thường xuyên, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố và cấp xã. Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tăng lên rõ rệt, năm 2020 thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 2.904 hồ sơ mức độ 3, đạt tỷ lệ 24,1% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết tại UBND thành phố.

Tổ chức bộ máy được duy trì hoạt động có hiệu quả, công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, 100% cán bộ, công chức đăng ký đào tạo bồi dưỡng từ đầu năm đã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ góp phần nâng cao năng lực trong thực thi công vụ.

Bước sang năm 2021, thành phố Thái Nguyên tập trung cải cách hành chính với một số phương hướng và nhiệm vụ như: Xây dựng Đề án Cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2026, kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương; hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính lĩnh vực công an, quân sự, bảo hiểm xã hội tại bộ phận một cửa thành phố; nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công của thành phố góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Thái Nguyên.

PV