Thị trấn Cẩm Giàng đang thay đổi từng ngày 

 

Thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được thành lập ngày 19/9/1958 theo Quyết định số 145 của Ủy ban Hành chính quân khu Tả Ngạn, khu phố Cẩm Giàng (th​uộc xã Kim Giang) tách ra thành lập thị trấn Cẩm Giàng. Thị trấn Cẩm Giàng hình thành là một trong 19 đơn vị cơ sở hành chính của huyện Cẩm Giàng.

Người dân thị trấn vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, lao động cần cù, năng động, sáng tạo. 60 năm xây dựng và phát triển, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua đủ để chúng ta đánh giá, khẳng định những bước đi, thành tựu của thị trấn gắn liền với công cuộc đổi mới của Đảng ta.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của những năm đầu khi mới thành lập, trong những năm gần đây mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song càng trong khó khăn sự năng động và ý chí vươn lên của mỗi con người thị trấn lại càng được khơi dậy và phát huy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Năm qua, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng trưởng khá, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Theo đó, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 93,7 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng (tăng 5,5 triệu đồng/người). Dịch vụ, thương mại chiếm 94% trong cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,05%. Tất cả các khu dân cư đều giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,3%, vượt chỉ tiêu đề ra từ 85 - 88%. Tỷ lệ dân số tăng tự nhiên dưới 1%, đạt chỉ tiêu đề ra.  Có 3 nhà trường giữ vững mức độ phổ cập giáo dục; đạt trường Tiên tiến. Thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định… Kinh tế thị trấn phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế đa dạng, đa ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh, phương tiện lao động, cơ sở vật chất, trình độ khoa học công nghệ và cơ chế quản lý ngày càng được đổi mới theo hướng phát triển tích cực, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của một thị trấn.


 Ao Đền ở thị trấn Cẩm Giàng được cải tạo chủ yếu từ nguồn xã hội hóa

Năm 2017 với nhiệm vụ đột phá là “Nâng cao chất lượng hiệu quả của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở”. Với các phương pháp, biện pháp trong đổi mới quản lý và điều hành, điều chỉnh quy chế, quy định, công tác hội họp, giao nhiệm vụ.  Trên cơ sở kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT-VHXH-ANQP và an sinh xã hội, các chỉ tiêu phấn đấu, kết quả bình xét đội ngũ CBCC trong năm về cơ bản chất lượng và hiệu quả của chính quyền đã được nâng lên; ý thức, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ CBCC có nhiều tiến bộ, việc chấp hành quy chế, quy định của cơ quan đơn vị có nhiều chuyển biến.

Để đạt những kết quả đó, thị trấn đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; công khai, minh bạch về thu - chi ngân sách, đặc biệt là nguồn kinh phí xã hội hóa. Vì vậy, các chủ trương đề ra luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Nhiều công trình đã được triển khai xây dựng như cải tạo khu ao đền, lắp đặt hệ thống cổng chào, đèn hiệu tại các tuyến đường chính, ngõ xóm; lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường của thị trấn, xây dựng chợ mới khang trang tạo thuận lợi cho giao thương, buôn bán... Các hạng mục công trình, hạ tầng cơ sở tiếp tục được xây dựng và tu sửa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của địa phương.

2018 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXII , với quan điểm tập trung tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, thị trấn quyết tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, Nghị quyết HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện các dự án quy hoạch mở rộng thị trấn; chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đặc biệt, chuẩn bị tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thị trấn Cẩm Giàng (19/9/1958 - 19/9/2018).

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà thị trấn đạt được trong 60 năm qua là tài sản vô giá cả về vật chất và tinh thần; là nền tảng, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trấn trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu 60 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, viết tiếp những trang sử mới sáng ngời xây dựng thị trấn Cẩm Giàng phát triển ngày một giàu đẹp với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước./.

Minh Vỹ