Năm 2017, kinh tế đất nước phát triển và có nhiều khởi sắc nhờ tác động từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, mang lại nhiều triển vọng cũng như cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh Quảng Nam hụt thu ngân sách nên đã giao tăng thu đối với các địa phương, trong đó có huyện Bắc Trà My dẫn đến việc điều hành ngân sách, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ gặp khó khăn. Trong khi đó, diễn biến của thời tiết địa phương ngày càng bất thường, khó lường; cường độ nắng nóng nhiều hơn, gay gắt hơn; mưa, lũ cũng không còn tuân theo quy luật, cho nên đã gây khó khăn trong công tác dự báo, ứng phó; các cấp, các ngành, người dân vô cùng vất vả trước những hậu quả của thiên tai; đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện, trong năm qua, UBND huyện cùng với các phòng, ban, các địa phương tận dụng tối đa những thuận lợi, thời cơ, khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém, khó khăn, trở ngại và được sự đồng tình của người dân trên địa bàn huyện đã ra sức nỗ lực, phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, trong đó các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, kịp thời thực hiện các chương trình hỗ trợ sản xuất đến người dân như Chương trình 102, 135, Chương trình nông thôn mới và chương trình theo Nghị quyết 03 của Huyện ủy. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng, kịp thời khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra để ổn định đời sống của nhân dân.Công tác giao đất, thu hồi, chỉnh lý đất đai được thực hiện kịp thời cho các tổ chức, cá nhân; công tác khai thác, phát triển quỹ đất đạt hiệu quả. Thực hiện quyết liệt công tác chốt chặn, truy quét khai thác lâm, khoáng sản trái phép. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường được đảm bảo. Bình ổn thị trường, chất lượng sản phẩm hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, không có biến động. Làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, các công trình dự án được thẩm định, phê duyệt thi công đảm bảo quy trình, chất lượng. Công tác bố trí, phân bổ vốn, giao dự toán chi đầu tư XDCB cho các dự án, công trình trong năm 2017 theo đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì thường xuyên, phát huy được tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Thực hiện tốt việc duy trì kết quả phổ cập giáo dục; công tác huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Các chế độ chính sách cho người có công, chính sách giảm nghèo và an sinh - xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm duy trì thường xuyên và không ngừng nâng cao về chất lượng phục vụ; công tác phòng chống dịch bệnh được thường xuyên theo dõi, giám sát; các chương trình mục tiêu y tế thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Hoàn thành tốt chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn năm 2017. Công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế được cải thiện hơn so với các năm trước.Công tác Hội có những bước chuyển biến tích cực; hiệu quả hoạt động của Hội ngày càng thiết thực đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường; giáo dục quốc phòng toàn dân được triển khai có hiệu quả. Công tác nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ngày càng được tăng cường.

Tổ chức vận động nhân dân trồng rừng đạt kế hoạch đề ra, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời. Tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.Tập trung thanh tra tình hình quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án; tình hình quản lý ngân sách; quản lý các nguồn quỹ huy động đóng góp. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật phù hợp, thiết thực.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.Triển khai củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian; xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. Giao chỉ tiêu biên chế hành chính và định mức biên chế sự nghiệp năm 2018.Hướng dẫn Hội Cựu giáo chức huyện Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018; hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký giao ước thi đua năm 2019. Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018; tham mưu khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Thực hiện cải cách hành chính gắn với đổi mới hoạt động cơ quan, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, bảo đảm và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện dự án giãn dân, bố trí sắp xếp dân cư; rà soát, bầu chọn, phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS.