Đây là bước tạo đà cho những tháng cuối năm 2018 với những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cao hơn. Đặc biệt, phấn đấu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng cơ bản; Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, cơ sở đạt an toàn làm chủ; chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước…

Các giải pháp cụ thể mà xã Các Sơn đặt ra để thực hiện các mục tiêu trên đó là: Đối với lĩnh vực kinh tế, bám sát phương án sản xuất trồng trọt, đảm bảo tưới tiêu hợp lý; Phát huy hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo đối với các thôn tiêu chí đạt còn thấp nhưng không chịu triển khai tổ chức thực hiện, gắn với đề cao vai trò trách nhiệm của thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới được phân công phụ trách các thôn…

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không vứt rác thải bừa bãi. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực tìm kiếm, huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các dự án công trình trọng điểm; xây dựng chính sách hỗ trợ cho các thôn trong đầu tư xây dựng các công trình thôn.

Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách kịp thời theo dự toán và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý ngân sách, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính ngân sách.

Ngoài ra, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phối hợp với các ngành đẩy nhanh việc giải quyết các chế độ, chính sách cho quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã tại các công ty, doanh nghiệp…

Đặc biệt, trong công tác điều hành của UBND xã sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập trung chỉ đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Cương quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, vi phạm luật, công chức, cán bộ gây khó khăn, phiền hà cho công dân.

Xã cũng phấn đấu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị của công dân, tăng cường đối thoại tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ, giám sát và tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ./.